JUS5505 – Empiriske metoder for jurister

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2021

Koronasituasjonen vil påvirke undervisning og eksamen ved Det juridiske fakultet. Semestersidene har oppdatert informasjon om undervisning og eksamensform.

Les mer om undervisning og eksamen høsten 2021

Se også:

 

 

Bildet kan inneholde: Fiktiv karakter.
Kilde: Wikimedia Commons og Shutterstock

Hvordan kan vi studere virkningene av lovgivning? Hvordan kan vi forklare dommeradferd? Hvordan kan vi forstå et vedtak utført av kunstig intelligens? Disse og mange andre spørsmål innenfor juss kan besvares ved empiriske rettsmetoder.

Empiriske rettsstudier ruster fremtidens jurister ved å lære dem å forstå og bruke andre vitenskapelige metoder enn den rettsdogmatiske. Disse ferdighetene er i økende grad etterspurt av arbeidslivet og gir samtidig mulighet til å forsterke dybden av en masteravhandling.

Emnet skal gi studentene:

 • Grundig forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen empiriske rettsstudier.
 • Konkret og erfaringsbasert innblikk i kvalitative og kvantitative  metoder.
 • Muligheten til å planlegge og gjennomføre et empirisk forskningsprosjekt med fokus på en av de underviste metodene.

Praktiske forskningsprosjekter

Deler av undervisningen er praktisk rettet. Gjennom semesteret skal du jobbe med et prosjekt, hvor du får oppfølging av en spesialist på en forskningsmetode. Tema velger du enten selv eller fra en liste med forskningsoppdrag som fakultetet organiserer (oftest i samarbeid med eksterne aktører). Det er også mulig å jobbe sammen i gruppe med andre studenter. Noen prosjekter kommer med et stipend.

 

Hva lærer du?

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet:

 • Kjenner du til de empiriske metodenes grunnleggende vitenskapsteoretiske forutsetninger og deres filosofiske utgangspunkt.
 • Kjenner du til hvordan en empirisk tilnærming er relevant for besvarelse av rettslige spørsmål.
 • Kjenner du til forskjellige tilnærminger innenfor empirisk forskning og kan vurdere styrker og svakheter ved kvalitative og kvantitative metodeverktøy.
 • Har du tilegnet deg nødvendige kunnskaper til å lese empirisk forskning aktivt og kritisk.
 • Kjenner du til relevante forskningsetiske standarder for god kvalitativ datainnsamling, databehandling, analyse og rapportering.
 • Har du god innsikt i en empirisk metode.
 • Ferdigheter:

  Etter å ha fullført emnet kan du:

 • Orientere deg blant ulike metoder og velge den metoden som står til problemstillingen
 • Gjennomføre datainnsamling på forskningsetisk sett ansvarlig måte.
 • Sammenligne ulike analysemetoder og vurdere hvilke konsekvenser analytiske valg får for sluttresultatet.
 • Vurdere hvilke dataprogrammer som er relevante for forskjellige metoder.
 • Planlegge, gjennomføre, tolke og anvende resultatene fra arbeid med minst en metode som gjenspeiler prosess med vanlig akademisk forskning
 • Argumentere muntlig for et empirisk rettslig standpunkt på en tydelig og presis måte

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emnet kan du:

 • reflektere over rollen av empiriske metoder i belysningen av rettslige problemstillinger
 • diskutere betydningen av egen rolle for datainnsamling og analyse.
 • gjennomføre et prosjekt fra planleggingsfase til endelig sluttrapport.
 • Kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign
 • Være bevisst forskjellen på dokumenterbar kunnskaps- og meningsytringer
 • Formidle rettsempirske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo, og har oppfylt forkunnskapskravene med utdanning fra UiO.

Oppfyller du forkunnskapskravene med utdanning fra annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Undervisning

Forelesninger.

Studentene skal gjennomføre tre obligatoriske øvelser knyttet til forelesninger om kvantitative, kvalitativ og datavitenskapelige metoder

Eksamen

Skirftlig oppgave som er knyttet opp mot gjennomført praksis (ordgrense 3000-6000 ord).

3 obligatoriske øvelser må være gjennomført for å få adgang til å levere eksamensoppgaven.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk