FRM5925V – Persontilpasset legemiddeladministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på god, hensiktsmessig og praktisk bruk av legemidler med komplisert administrasjon, for eksempel:

  •  når legemidler må administreres ved hjelp av utstyr (for eksempel venekateter, sprøytepumper, inhalasjonsutstyr) 
  • når legemiddelformen må manipuleres før administrasjon (for eksempel knusing av tabletter)
  • når kompliserte legemiddelregimer skal gis intravenøst (for eksempel forlikelighet/blandbarhet)
  • når legemiddelet gis under forhold hvor legemidlet kan forventes å få endret virkning og effekt (for eksempel ved dialyse, operasjoner i mage/tarmkanal, bruk av sonde osv.) 

Emnet vil også omhandle trening i kommunikasjon om legemiddeladministrering og legemiddelhåndtering med samarbeidende helsepersonell.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du:

  • ha grundig kjennskap til prinsipper for intravenøs administrering av kompliserte legemiddelregimer, samt kunne anvende dette i klinisk praksis
  • kjenne til viktige prinsipper om legemiddeladministrering ved forventet endret opptak fra mage/tarmkanal, og kunne gi praktiske råd om dette i klinisk praksis
  • kjenne til prinsipper for administrering av legemidler ved dialyse og kunne gi praktiske råd om hvordan legemidler bør administreres ved dialyse
  • kjenne til viktige prinsipper om legemiddeltilberedning ute i klinikken, samt kunne gi praktisk veiledning om dette til helsepersonell
  • kunne anvende kunnskap om manipulering av legemidler til voksne og barn i rådgivning av annet helsepersonell, pasient og pårørende

Opptak til emnet

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK. Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske samlinger av en varighet av henholdsvis 3 og 2 dager. Kandidaten skal i mellomperioden hospitere en dag i institusjon hvor legemidler håndteres (sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste e.l). Kandidaten forventes selv å finne en egnet institusjon for gjennomføringen av hospiteringen.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid med pasientkasuistikker.

Deltakerne skal levere oppgaver mellom samlingene samt holde en miniforelesning.

Maksimalt antall deltakere er 15. Ved få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og godkjente oppgaver.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 16:11:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Kr. 13.000,-