FRM5941V – Videregående emne i farmakoterapi i psykiatri og nevrologi med vekt på eldre pasienter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på medikamentell behandling innen de utvalgte sykdomsområdene psykiatri og nevrologi med fokus på behandling av eldre pasienter. Emnet vil dekke områdene demensbehandling, alderspsykiatri, depresjon, smerteproblematikk, Parkinsons sykdom og epilepsi. Det vil bli lagt vekt på utdypende kunnskap om patofysiologi, oppdaterte farmakoterapeutiske retningslinjer, polyfarmasi og praktiske problemstillinger knyttet til medikamentell behandling innen de utvalgte sykdomsområder for pasienter med kompliserende risikofaktorer som alder og komorbiditet.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du ha tilegnet deg:

  • Grundig kunnskap om patofysiologiske forhold, diagnostiske verktøy og behandlingsprinsipper innen utvalgte sykdomsområder
  • Oversikt over eksisterende retningslinjer for behandling innen de respektive områdene for eldre pasienter
  • Grundig forståelse av hvordan komorbiditet med tilhørende polyfarmasi har innvirkning på valg av legemidler og legemiddelregimer
  • Grundig forståelse for hvordan kliniske farmasøyter kan bidra til å optimalisere legemiddelbehandling ved relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i klinisk praksis

Opptak til emnet

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK. Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske samlinger av en varighet av henholdsvis 3 og 2 dager. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid med pasientkasuistikker. I perioden mellom de to fellessamlingene arrangeres det obligatorisk undervisning via den fleksible læringsplattformen Canvas. Denne undervisningen består av et gitt antall oppgaver/pasientkasuistikker som skal besvares og diskuteres via Canvas. Det er obligatorisk innlevering av oppgavene. 

For å kunne gå opp til eksamen må oppgavene være godkjent 

Inaktivitet og/eller fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Fire timers skriftlig digital hjemmeeksamen i Inspera.

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng. Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk om du innfrir kravene.

Digital hjemmeeksamen med Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 10:10:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Emnet avholdes annenhver vår fra 2020.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Kr. 12.000,-