FRM5943V – Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på antimikrobiell resistens. Emnet vil dekke området antimikrobielle midler og antimikrobiell resistens, herunder antibiotikabruk, infeksjonsepidemiologi, resistensmekanismer, antibiotic stewardship (antibiotika styringsprogram).

Det vil bli lagt vekt på utdypende kunnskap om oppdaterte farmakoterapeutiske retningslinjer, farmakologi, farmakokinetikk, doseringsprinsipper, resistensmekanismer og resistensutvikling, og praktiske problemstillinger knyttet til medikamentell behandling innen utvalgte infeksjonssykdommer, samt pasienter med kompliserende risikofaktorer som alder, komorbiditet og polyfarmasi.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du ha tilegnet deg:

  • Grundig kunnskap om vanlige infeksjoner, diagnostiske verktøy og behandlingsprinsipper
  • Oversikt over eksisterende retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler i ulike settinger som i sykehus, sykehjem og i primærhelsetjenesten, samt hos spesielle pasientgrupper (f.eks. eldre pasienter).
  • Grundig forståelse av hvordan komorbiditet med tilhørende legemiddelregimer har innvirkning på valg og dosering av antimikrobielle midler og vice versa.
  • Grundig forståelse av resistens og resistensutvikling og tiltak for å begrense dette
  • Grundig forståelse for hvordan tverrfaglig samarbeid kan bidra til å optimalisere bruk av antimikrobielle midler og redusere resistens i klinisk praksis

Opptak og adgangsregulering

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK.
Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske samlinger av en varighet av henholdsvis 3 og 2 dager.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid med pasientkasuistikker.

I perioden mellom de to fellessamlingene arrangers det obligatorisk undervisning via den fleksible læringsplattformen Canvas Denne undervisningen består av et gitt antall oppgaver/pasientkasuistikker som skal besvares og diskuteres via Canvas. Det er obligatorisk innlevering av oppgavene. I tillegg skal hver student lage en miniforelesning for medstudenter og emneansvarlig over et gitt tema i løpet av perioden mellom fellessamlingene.

For å kunne gå opp til eksamen må oppgavene være godkjent og miniforelesningen må være gjennomført og godkjent.

Inaktivitet og/eller fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen digital (hjemme eksamen via Inspera)

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng. Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk om du innfrir kravene.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Anbefalt litteratur:
Anbefalt litteratur (ca. 300 s.) vil være tilgjengelig i Canvasrommet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Deltakere:

Ved for få deltakere kan emnet bli avlyst.

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

Kr. 12.000,-