FRM5943V – Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på antimikrobiell resistens. Emnet vil dekke området antimikrobielle midler og antimikrobiell resistens, herunder antibiotikabruk, infeksjonsepidemiologi, resistensmekanismer, antibiotic stewardship (antibiotika styringsprogram). Det vil bli lagt vekt på utdypende kunnskap om oppdaterte farmakoterapeutiske retningslinjer, farmakologi, farmakokinetikk, doseringsprinsipper, resistensmekanismer og resistensutvikling, og praktiske problemstillinger knyttet til medikamentell behandling innen utvalgte infeksjonssykdommer, samt pasienter med kompliserende risikofaktorer som alder, komorbiditet og polyfarmasi.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du ha tilegnet deg:

  • Grundig kunnskap om vanlige infeksjoner, diagnostiske verktøy og behandlingsprinsipper
  • Oversikt over eksisterende retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler i ulike settinger som i sykehus, sykehjem og i primærhelsetjenesten, samt hos spesielle pasientgrupper (f.eks. eldre pasienter).
  • Grundig forståelse av hvordan komorbiditet med tilhørende legemiddelregimer har innvirkning på valg og dosering av antimikrobielle midler og vice versa.
  • Grundig forståelse av resistens og resistensutvikling og tiltak for å begrense dette
  • Grundig forståelse for hvordan tverrfaglig samarbeid kan bidra til å optimalisere bruk av antimikrobielle midler og redusere resistens i klinisk praksis

Opptak til emnet

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK. Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske samlinger av en varighet av henholdsvis 3 og 2 dager. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid med pasientkasuistikker.

I perioden mellom de to fellessamlingene arrangeres det obligatorisk undervisning via den fleksible læringsplattformen Canvas Denne undervisningen består av et gitt antall oppgaver/pasientkasuistikker som skal besvares og diskuteres via Canvas. Det er obligatorisk innlevering av oppgavene. I tillegg skal hver student lage en miniforelesning for medstudenter og emneansvarlig over et gitt tema i løpet av perioden mellom fellessamlingene.

For å kunne gå opp til eksamen må oppgavene være godkjent og miniforelesningen må være gjennomført og godkjent.

Inaktivitet og/eller fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Hjemmeeksamen 4 timer. Eksamen avholdes digitalt i Inspera.

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng. Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk om du innfrir kravene.

Digital hjemmeeksamen med innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 17:10:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Kr. 12.000,-