FRM9230 – Syntese av legemidler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler teori for hvordan legemidler og legemiddelkandidater fremstilles industrielt og i laboratoriet. Kurset vil være en videreføring av undervisningen i organisk kjemi og legemiddelkjemi fra grunnstudiet i farmasi. Deltagerne skal etter endt kurs være i stand til å diskutere ulike synteseveier for syntese av legemidler og en industriell produksjon av disse.

Hva lærer du?

Emnet vil fokusere på syntesemetoder, syntesestrategi og retrosyntetisk analyse av kjente legemidler, men også de biologiske/farmakologiske egenskapene til legemidlene vil bli kort diskutert.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og selvstudium. For ph.d.-kandidatene vil i tillegg følgende temaer bli dekket av nyere oversiktsartikler: Metatese reaksjoner, Pd-katalyserte reaksjoner og enanFio selektive syntese metoder.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Først avholdes en skriftlig 1 times eksamen som er felles for alle studenter, deretter er det en individuell diskusjon rundt studentenes besvarelse som er estimert til 30 minutter.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 07:10:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk