FRM9510 – Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler design av flerfaktor-forsøk relatert til farmasøytisk formulering, pakking, fremstilling og stabilitetsstudier, samt evaluering av resultatene fra slike studier ved hjelp av grafiske plot og de statistiske metodene Multippel Lineær Regresjon (MLR) og Prinsipal Component Analyse (PCA). Et brukervennlig PC-program benyttes til illustrasjoner og datatolkning. Fordelene med multivariat klassifisering av eksperimentelle og teoretiske data for virke- og hjelpestoffer under formuleringsarbeidet vil bli vektlagt.

Hva lærer du?

Du skal bli i stand til å kunne designe flerfaktor-studier, samt evaluere resultatene fra slike studier ved hjelp av ulike statistiske metoder.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og kollokvier.

Alle deltakere på emnet må avholde et individuelt seminar for de øvrige studentene over et oppgitt emne hentet fra pensum.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren "bestått" tilsvarer karakteren "B" eller bedre ved tilsvarende masteremne.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningen i emnet vil foregå i to perioder i løpet av semesteret.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)