FRM4060 – Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i sentrale eksperimentelle metoder for karakterisering av farmasøytiske preparater. I tillegg til karakterisering tilbys en gjennomgang av utvalgte metoder for fremstilling av nanopartikluære formuleringer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

  • bred kunnskap om metoder for bestemmelse av frisettingshastighet fra farmasøytiske formuleringer
  • tilstrekkelig praktiske ferdigheter for på egenhånd å sette opp og gjennomføre frisettingsstudier med fotometriske analyser av konsentrasjon
  • bred kunnskap om fremstilling og karakterisering av biorelevante medier
  • grundig kunnskap og praktisk erfaring med metoder for karakterisering av nanopartikler eller fotokjemisk nedbrytning
  • kunnskap om og ferdighet i kritisk lesing og vurdering av forskningsartikler som omhandler utvikling, fremstilling og karakterisering av farmasøytiske formuleringer

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen:

  • bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040
  • de obligatoriske HMS-emnene som kreves av studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i galenisk farmasi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises i løpet av en fire-ukers periode tidlig i semesteret med undervisning tre dager pr. uke. Deler av undervisningen er valgfri slik at total belastning vil utgjøre 9 dagers undervisning. Undervisningen gis i form av forelesninger, kollokvier, obligatorisk praktisk laboratoriearbeid og selvstudium. Obligatoriske laboratorierapporter og fremlegging av vitenskapelige artikler inngår også. Laboratoriearbeidet, rapporter og egen fremlegging må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter.

For å delta på laboratoriekurs er det et krav at følgende emne må være bestått:

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og laboratorierapporter, samt godkjent fremlegging av vitenskapelig artikkel, er gyldige i 3 år.

Eksamen

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått basert på gjennomføring av:

  • fremlegging av vitenskapelig artikkel
  • gjennomført og godkjent 3 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter

Eksamensspråk

Du kan besvare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:31:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk