FARM5000 – Masterforberedende emne i farmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet består av 2 hovedelementer. En fellesdel som omhandler forskningsetikk, vitenskapsfilosofi, forsøksplanlegging, protokollføring og andre aspekter vedrørende forskning generelt, og en modulbasert del der det gis opplæring i eller kjennskap til metodologi som er aktuell for fagområdet forskningsoppgaven skal gjennomføres innenfor. Innholdet i modulene varierer fra de som har hovedvekt på praktisk opplæring i metode til andre med hovedvekt på prosjektarbeid med skrivetrening og databehandling. Emnet er obligatorisk for alle som tar en mastergrad ved Farmasøytisk institutt. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske prinsipper og regelverk, samt kjennskap til grunnleggende vitenskapsfilosofi
  • kan du analysere og reflektere over etiske problemstillinger innen farmasøytisk forskning
  • kan du formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander, og du har en grundig forståelse for prinsippene for vitenskapelig medforfatterskap
  • har du kjennskap til etiske regelverk og retningslinjer for datalagring og bruk av databaser
  • har du teoretisk innsikt i og evne til å planlegge og utføre utvalgte forskningsmetoder og/eller praktiske laboratorieteknikker som er sentrale for det fagområdet hvor du skal utføre den forskningsbaserte masteroppgaven
  • har du kunnskap om og ferdighet i kritisk lesing av vitenskapelig litteratur innen fagområdet hvor du skal utføre masteroppgaven
  • kan du forfatte en vitenskapelig prosjektoppgave og/eller laboratorierapport med tilknytning til fagområdet hvor du skal utføre den forskningsbaserte masteroppgaven

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter på masternivå uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevante fagområder tilsvarende emner til og med 7.semester på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak innvilges kun hvis alle læringsutbytter i emnet er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over 3 uker i begynnelsen av høstsemesteret med en total undervisningsbelastning (organisert undervisning og egenstudier) tilsvarende120 timer. Fellesdelen utgjør 1 uke (40 timer undervisningsbelastning) mens den modulbaserte delen utgjør 2 uker (80 timer undervisningsbelastning). Undervisningen i emnet er obligatorisk.

Undervisningen består av forelesninger og studentaktiv undervisning. Den modulbaserte undervisningen består av ulike moduler som blant annet omhandler praktisk laboratoriearbeid av ulike laboratoriemetoder (prøveopparbeiding, kromatografi, ekstraksjon, organisk syntese, spektroskopi etc.), prosjektarbeid med skrivetrening og databehandling (epidemiologi, intervjuteknikk, vitenskapelig litteratur),  Modulene er valgfrie og studentene velger moduler i samarbeid med veileder, som er aktuelle for fagområdet masterprosjektet er innenfor og tilsvarende 80 timer undervisningsbelastning. Hver modul vil inkludere obligatoriske aktiviteter (laboratoriejournaler, prosjektrapporter, presentasjoner).

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få bestått emnet. Les mer om hva som gjelder ved fravær på obligatoriske aktiviteter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Eksamen

Godkjent deltagelse i obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske innleveringer.

Deltakelse i obligatorisk undervisning må våre godkjent før siste obligatorisk innlevering.

Obligatoriske aktiviteter i de valgte modulene må være godkjent for å bestå emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 00:11:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk