Dette emnet er nedlagt

GEO4010 – Feltmetoder og databearbeidelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, men videreføres i 2 deler som GEO4011 – Field Course in Basin Analysis og GEO4012 – Literature study in geosciences fra høsten 2008.


Emnet gir en grunnleggende innføring i feltmetoder, laboratorieteknikker og bearbeidelse av data som er relevante for et masterstudium innenfor studieretningene Naturgeografi, Miljøgeologi og naturkatastrofer, Petroleumsgeofag og Stratigrafi og paleontologi. Emnet er delt i tre.

  1. Del 1 er en intensivuke helt i starten av det første semesteret i masterstudiet. Det er felles og obligatorisk for alle studieretninger. Grunnleggende temaer i litteratursøk, rapportskriving, HMS i lab og i felt gjennomgås.
  2. Del 2 er introduksjon til og opplæring i feltmetoder og/eller labmetoder, og/eller et feltkurs.
  3. Del 3 gjennomføres i nært samarbeid med veilederen din etter at du har valgt masteroppgave, og inneholder litteratursøk eller trening på en spesiell metode som skal forberede deg på masteroppgaven. Du skal skrive en rapport og presentere den for dine medstudenter.

Hva lærer du?

Du får en innføring i metoder for datafangst, databearbeidelse og hvordan vitenskapelig materiale skal presenteres i en masteroppgave, og du blir gjort kjent med aktuelle problemstillinger innenfor de ulike fagområdene hvor oppgave kan tildeles, vitenskapelig forfatterskap og teknisk innføring i bruk av viktige IT-baserte hjelpemidler. I tillegg får du en introduksjon til laboratorie og/eller feltmetodikk som er aktuell for studieretningen du har valgt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Du må oppfylle opptakskravene til et masterstudium i Geofag, studieretning Naturgeografi, hydrologi og geomatikk, Miljøgeologi og naturkatastrofer, Petroleumsgeologi og geofysikk eller Stratigrafi og paleontologi

Overlappende emner

Ingen overlapp mot gammel studieordning. Dette emnet erstatter det avviklede emnet GEO4020.

Undervisning

Høst/vår. Forelesninger, kollokvier og øvelser. Del 1 er et obligatorisk intensivkurs som kjøres felles i starten av det første semesteret på studiet. Del 2 og del 3 undervises i samråd med linjeleder. Linjer med korte masteroppgaver (Petroleumsgeologi og geofysikk og Miljøgeologi og naturkatastrofer), følger undervisning i 3. semester. Linjer med lange oppgaver (Naturgeografi, hydrologi og geomatikk og Stratigrafi og paleontologi), følger undervisning i 1. semester.

Eksamen

Del 1 skal være gjennomført. Skriftlige rapporter fra del 2 og del 3 skal leveres. Studenten får uttelling for 10 studiepoeng når alle tre deler er bestått. Karakter: Bestått/ikke bestått.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres høsten 2005. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk