Dette emnet er nedlagt

MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en forståelse av immunologiske grunnprinsipper og en innføring i sentrale immunologiske teknikker. Emnet undervises over 3 uker.

Forelesninger gir en innføring i immunsystemet i løpet av den første uken. Struktur, funksjon og regulering av de ulike molekylene i immunsystemet blir beskrevet. Videre blir B-celler, T-celler, NK-celler og antigenpresenterende celler diskutert. Til slutt behandles lymfoide organer, cellesamarbeid og immunologisk toleranse. Den andre og tredje uken omfatter laboratoriearbeid, demonstrasjoner og kollokvier hvor studentene individuelt presenterer et relevant forskningsfelt på bakgrunn av utvalgt litteratur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • ha god kjennskap til grunnlaget for diversiteten i den adaptive immunresponsen, samt strukturen og bindingsegenskapene til antistoffer og T cellens reseptor
  • kjenne det medfødte immunforsvaret og vite hvordan det samarbeider med det adaptive
  • ha inngående kunnskap  til antigen presentasjon
  • vite hvordan B og T celler utvikler seg og hvordan de utfører sin funksjon
  • kunne designe, planlegge og utføre ulike ELISA og Western blots med stor grad av selvstendighet og ha god teoretisk kjennskap til andre metoder som FLOW cytometri, surface plasmon ressonance, monoklonal teknikk, phage display, bruk av transgene mus og sekvensanalyser ved hjelp av IMGT-databasen.
  • ha inngående kunnskap om et relevant forskningsfelt innen immunologien og ha evne til å kritisk diskutere og formidle dette til gruppen.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene MBV4250 og MBV9250 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i cellebiologi/biokjemi , og /eller opptak til masterprogram i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende.

I tillegg anbefales at du har emnene MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført), MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført), MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført) eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV4250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (nedlagt)

 Emnet overlapper med deler av MBV3010.

 

Undervisning

Emnet undervises intensivt over 3 uker og omfatter forelesninger, demonstrasjoner og laboratorieøvelser.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen ca to uker etter undervisningsslutt
Du må holde en forelesning for gruppen der resultater fra en eller flere vitenskapelige artikler blir presentert og diskutert. Denne må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

"Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet" http://www.mn.uio.no/studier/admin/eksamen/

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er også et Norgesnettkurs med deltagere fra andre universiteter i landet. Eksamen kan tas på hjemstedets universitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises ikke våren 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)