Dette emnet er nedlagt

KJM4020 – Vitenskapelig kommunikasjon

Kort om emnet

Hva er vitenskapelig kommunikasjon? Vitenskapsteoretisk bakgrunn og den vitenskapelige dialog. Søk i databaser over vitenskapelige publikasjoner. Den skriftlige dokumentasjonens plass i den vitenskapelige prosess; med vekt på laboratoriejournalen, rapporten og artikkelen. Å skrive vitenskapelige publikasjoner: sjangerforståelse, form og innhold, riktig referering og bruk av referanser. Muntlig vitenskapelig presentasjon og presentasjon i ikke vitenskapelig forum, ansvar og etikk. Vanlige problemstillinger rundt vitenskapelig kommunikasjon; Impact factor, publication bias, fusk i forskningen.

Hva lærer du?

Studenten skal få en innføring i vitenskapelig kommunikasjon. Gjennom et arbeid innen deres eget forskningsfelt skal studentene bli fortrolige med søk i vitenskapelige databaser og rapporten som sjanger. De skal lære å bruke bibliotekets ressurser og å søke etter, vurdere og sette sammen informasjon. Studentene skal lære hvordan de kan planlegge og dokumentere sitt vitenskapelige arbeid på en konstruktiv måte. De skal også få trening i å presentere sine resultater på en muntlig og skriftlig form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Manuell etteranmedling til KJM4020: studenter må henvende seg til studieadministrasjon ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til kurset frem til første forelesning. Grunnet intensivundervisning er det ikke mulig å etteranmelde seg til KJM4020 etter at undervisningen har startet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter at studenten er tatt opp til et masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, samt at studenten har fått definert en masteroppgave.

Undervisning

Emnet omfatter 10 timer forelesninger og 10 timer kollokvieundervisning. Obligatorisk oppmøte. Ved fravær som ikke er dokumentert ved legeerklæring eller liknende, får studenten ikke emnet godkjent.

Studenten foretar et litteratursøk på som er definert i studentens masteroppgave, og ved hjelp av ISI, Scifinder, Chemical Abstract og andre databaser. Den innhentede informasjon, og informasjon utlevert av veileder(e) bearbeides og en rapport på 10-30 sider skrives. Rapporten skal godkjennes av kursveileder og eventuelt veileder. Studenten skal også holde en muntlig presentasjon (10-12 min) om sitt tema ved en ”mini-konferanse”.

Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, studieinfo@kjemi.uio.no eller tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Godkjent prosjektoppgave, presentasjon og deltagelse ved undervisningen. Karakter: bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar/august.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet undervises ikke høsten 2019.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk