Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Amfifile polymerer er polymerer med heterogen oppbygging, som består av hydrofile og hydrofobe deler. Slike polymerer assosierer i vandig løsning og oppviser en rekke interessante egenskaper og brukes ved mange industrielle og farmasøytiske applikasjoner. Emnet gir en oversikt over syntesemetoder, karakterisering, og fysikalske metoder som brukes for å karakterisere deres strukturelle, dynamiske og reologiske egenskaper i vandige løsninger og geler. Momenter som inngår er: forskjellige syntesemetoder, termodynamikk, spredningsteknikker og reologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

• Du har grunnleggende kunnskap om amfifile polymerer.
• Du kjenner til ulike eksperimentelle metoder for å karakterisere amfifile polymerer I løsning.
• Du forstår nye teoretiske begreper i polymervitenskap.
• Du har kunnskap om assosiasjonsprosesser.
• Du har satt deg mer dyptgående inn i og gitt et seminar om et spesifikt tema knyttet til amfifile polymerer

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM5500 – Overflate- og nanokjemi. Det er gunstig å ha tatt: KJM3200 – Organisk kjemi II, KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesninger og 10 timer øvelser. Du skal i tillegg holde et seminar basert på et eget artikkelpensum. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 e-post ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100%. Du skal i tillegg holde et seminar basert på et eget artikkelpensum. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Emnet kan bli avlyst hvis færre enn fem studenter melder seg

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)