KJM5500 – Overflate- og nanokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de viktigste prinsippene i overflate-og kolloidkjemi. Du lærer om intermolekylære krefter og krefter mellom overflater, overflatespenning, kontaktvinkler og monomolekylære lag, adsorpsjon fra gass og væske på faste og flytende overflater samt vekselvirkning mellom molekyler og overflater. Det elektriske dobbeltlags betydning for stabilitet av dispersjoner og emulsjoner blir gjennomgått.

Emnet passer for masterstudenter på Kjemi- og MENA-programmene

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

  • Forstå bakgrunnen for overflatespenning og overflateenergi og kunne beskrive, måle og beregne slike egenskaper både for faste og flytende overflater.
  • Forstå begrepet monomolekylære filmer, hvordan disse kan måles og hvilken betydning de har i emulsjoner, skum, og i biolgiske systemer.
  • Forstå den fysikalske bakgrunnen for adsorpsjon på flytende og faste overflater fra væske og gass, beskrive de viktigste typer adsorpsjonsisotermer, samt måle isotermer og gjøre beregninger der disse inngår.
  • Kjenne til ulike mekanismer for dannelse av mikro- og nanopartikler og teknikker for analyse av slike partikler.
  • Forstå hvordan mikro- og nanopartikler oppfører seg i væsker og gass med hensyn på lysspredning, sedimentasjon og diffusjon og kunne gjøre enkle beregninger av slike egenskaper og av systemer der slike partikler inngår.
  • Forstå opphavet til ladninger på overflater og hvordan disse påvirker egenskapene både til makroskopiske overflater og til mikro- og nanopartikler. Dette omfatter egenskaper som bevegelse i elektriske felt og av stabilitet partikkeldispersjoner og emulsjoner.
  • Kunne foreta målinger av partiklers zetapotensial, stabilitet og flokkuleringshastighet og gjøre beregninger av disse.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

KJM1101 – Generell kjemi og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 15 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste) og til første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/gruppetimen starter.

Laboratorieundervisningen er obligatorisk og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen med innlagt tid til regning teller 100 %.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9500 – Overflate- og nanokjemi, KJM4500 – Overflate- og nanokjemi (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator som oppfyller kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 20:17:04

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)