Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det fysikalske grunnlaget for og de lovene som gjelder ved ekstraksjons- og ionebytterprosesser, og hvordan disse lovene anvendes til separasjon av kjemiske (organiske og/eller uorganiske, stabile eller radioaktive) komponenter i blanding. Emnet gir deg det teoretiske grunnlag til å kunne praktisere separasjon av enkle uladete molekyler, enkle ioner, ionekomplekser eller store molekyler, evt. med kovalent bundne metallatomer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:
  • kjenner du prinsippene for væske-væske ekstraksjon og ionebytting
  • kan du definere aktuelle begreper og parametre
  • har du kjennskap til hvilke væskeegenskaper som er essensielle ved anvendelse av disse metodene
  • har du kunnskap om kjemisk kompleksering, reaksjons- og separasjonskinetikk og likevekter for ekstraksjons- og ionebytterseparasjoner
  • har du kunnskap om forskjellige ionebyttermaterialer og deres fysikalske og kjemiske egenskaper
  • har du oversikt over moderne ekstraksjons- og ionebyttermetoder
  • kjenner du til industrielle metoder for ionebytting og væske-væske ekstraksjon til separasjon av radiokjemiske forbindelser

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å ha grunnleggende kjemikunnskaper for å få utbytte av emnet. Kunnskap tilsvarende KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført). er anbefalt.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5940 – Ekstraksjon og ionebytting (nedlagt)

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Emnet er avlyst våren 2016. Emnet tilbys ikke våren 2017.

Hvis færre enn 5 studenter melder seg, vil undervisningstilbudet reduseres eller legges opp som veiledet selvstudium, men det vil uansett være mulig å ta eksamen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)