Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temaer som vektlegges er:

 • Tallteori
  Tall og tallsystemer, representasjoner av tall. Tall med ulike egenskaper (for eksempel trekanttall og primtall). Euklids algoritme, løsning av lineære kongruenser. Fermats lille teorem med Eulers generalisering og anvendelser innen kodeteori. Diofants teorem.
 • Geometri
  Klassiske og nyere problemstillinger blir studert. Trekant- og sirkel-geometri, med og uten koordinater. Bevisføring og konstruksjoner ved hjelp av dynamisk programvare.
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk
  Diskusjon av sannsynlighetsbegrepet og aksiomatisk definisjon av sannsynlighet for diskrete utfallsrom. Betinget sannsynlighet, total sannsynlighet og Bayes setning. Grunnleggende kombinatorikk.
 • Funksjonslære og algebra
  Grunnleggende funksjonslære, derivasjon og integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske modeller. Lineær optimering.
 • Didaktisk matematikk og problemløsning
  Didaktisk matematikk handler om å bruke utvalgte emner, problemer og eksempler til å lære viktige matematiske begreper og matematisk tankegang. I alle emnene vil stoffet bli satt inn i en matematisk-historisk kontekst. Formidling av faget og problemstillinger rundt dette vil hele tiden utgjøre sentrale elementer. Problemløsning og ferdigheter i å anvende fagstoffet i skolehverdagen vil bli særskilt behandlet.

Hva lærer du?

Emnet inngår i Regjeringens strategi for videreutdanning av lærere, Kompetanse for Kvalitet. I de ulike matematiske emnene som gjennomgås vil problemer og eksempler til å lære viktige matematiske begreper og matematisk tankegang vektlegges, og stoffet settes inn i en matematisk-historisk kontekst. Formidling av faget og problemstillinger rundt dette vil hele tiden utgjøre sentrale elementer, og problemløsning og ferdigheter i å anvende fagstoffet i skolehverdagen vil bli særskilt behandlet.

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen er lærere som underviser på ungdomstrinnet (8 til 10), har godkjent lærerutdanning og minst 30 studiepoeng i matematikk. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for informasjon om søknadsprosessen. Det tas opp maksimum 35 deltakere.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent lærerutdanning og minst 30 studiepoeng i matematikk.

Overlappende emner

* Det kan være faglig overlapp mot andre emner som tilbys og /eller er tilbudt tidligere. Dette kan opplyses ved forespørsel.

Undervisning

Emnet er bygd opp av to moduler hver på 15 studiepoeng. Den ene modulen gis i høstsemestret og den andre i vårsemestret. Hver modul er nettbasert og består av forelesninger, åpent forum samt tre obligatoriske to-dagers samlinger. Emnet gis av Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. I tillegg til egne ansatte vil instituttet også trekke på kompetanse fra matematikere ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Forelesninger

Forelesningene utenom samlingene vil foregå via egen nettløsning. Hver forelesning går over to timer og holdes på fredager.

Oppgaveforum

Torsdager utenom samlingene vil det være et eget to-timers oppgaveforum på nett. Her blir aktuelle oppgaver belyst og gjennomgått.

Egen studietid

Det forutsettes at studentene arbeider med fagstoff og oppgaver mellom forelesningene.

Samlinger

Det vil hvert semester være tre obligatoriske to-dagers samlinger. Samlingene er på Universitetet i Oslo og er lagt til torsdager og fredager.

Arbeidskrav

Fire obligatoriske oppgaver, to i høstsemesteret og to i vårsemesteret, der det i minst en vil inngå bruk av digitale verktøy i klasserommet .

En muntlig presentasjon i løpet av året hvor studentene skal presentere et undervisningsopplegg de har benyttet på egen klasse og som tar utgangspunkt i fagstoffet som inngår i emnet. Den muntlige presentasjonen må være bestått før siste skriftlig eksamen.

Eksamen

To skriftlige eksamener, en i høstsemesteret og en i vårsemesteret. Det gis ikke tilgang til andre eksamen før første eksamen er bestått. Begge eksamener må bestås i samme studieår. Det gis ikke studiepoeng før begge eksamener er bestått.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

De 2 eksamenene blir hver vurdert til bestått/ikke bestått, og begge må bestås for å bestå emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

MAT0100V ble tilbudt siste gang høsten 2017/våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk