HADM4001 – Metode og statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i forskningsdesign og vitenskapelige metoder. Emnet er tredelt. I første del fokuseres det på formulering av problemstillinger (forskningsspørsmål), skriving av prosjektbeskrivelser og design inkludert forskningsetiske problemstillinger. Den andre delen gir en innføring i enkel deskriptiv statistikk og utdyper forskjellene mellom kvantitative og kvalitative metoder. Her skal du også lære å utføre enkle kvantitative analyser og/eller kvalitative analyser. I tredje del skal du arbeide med utformingen av en konkret prosjektbeskrivelse. Her er vi særlig opptatt av formuleringen av forskningsspørsmål, datainnsamling, relevansen av metodevalg og identifisering av relevant litteratur.  

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskaper

 • forklare forskjeller mellom ulike typer design, forstå betydningen av å formulere presise forskningsspørsmål, samt kunne redegjøre for hvilke metoder som egner seg for ulike forskningsspørsmål
 • forklare grunnleggende statistiske begreper som gjennomsnitt, median, andel
 • forklare grunnleggende prinsipper og begreper i kvalitative studier
 • fortolke resultater fra statistiske analyser

Ferdigheter

 • formulere presise forskningsspørsmål (problemstillinger)
 • vite nok om studiedesign og forskjellen mellom kvalitative og kvantitative metoder til å velge rett metode gitt valg av forskningsspørsmål
 • innhente kvalitative data, gjennomføre analyser av slike data og vurdere resultater fra kvalitative studier
 • gjøre rede for styrker og svakheter ved bruk av ulike metoder

Generell kompetanse

 • reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • reflektere over betydningen av presise forskningsspørsmål og gode studiedesign
 • formidle forskning og vurdere forskningsartikler
 • reflektere over hvordan bakgrunn og posisjon kan påvirke eget arbeid med forskningsprosjekt

 

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

Undervisning

Forelesinger, øvelser, og diskusjon i grupper.

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave på inntil 1500 ord. Oppgaven skal være en prosjektbeskrivelse. Kriteriene som skal anvendes deles ut første forelesningsdag (legges også ut på Canvas).

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk