HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring til begreper, teorier og verktøy som gir deg grunnlag for å utøve ledelse i helsevesenet.

Du lærer om ledelsesoppgaver, strategisk tenkning, hva som innvirker på medarbeideres motivasjon og velfungerende grupper og team. Du lærer å anvende ledelsesverktøy og hvordan du kan kommunisere og håndtere konflikter. Du får anledning til å reflektere over egne forutsetninger for ledelse.

Emnet kan bygges inn i et modulbasert masterstudie i helseledelse som starter opp for første gang ved UiO høsten 2016.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for begreper og teorier innen administrasjon og ledelse
 • gjøre rede for ledelsesoppgaver på ulike nivå i helsevesenet
 • gjøre rede for forhold som innvirker på medarbeideres motivasjon
 • gjøre rede for hva som kjennetegner velfungerende grupper og team

Ferdigheter

 • lede og motivere medarbeidere
 • anvende ledelsesverktøy
 • lede arbeidsgrupper og team
 • kommunisere effektivt og håndtere konflikter
 • utøve ledelse på tvers av profesjoner og tjenestenivåer
 • foreta strategiske vurderinger
 • analysere ledelsesutfordringer

Generell kompetanse

 • reflektere over egne forutsetninger for ledelse
 • reflektere over egne styrker og svakheter som leder
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til styring og ledelse i helsesektoren

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet administreres via Allmennlegeforeningen. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4103 – Ledelse i helsevesenet

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og seminarer, undervisningsplan vår 2016. Hovedforelesere fra avdeling for helseledelse og helseøkonomi:

Eksamen

Hjemmeoppgave som innleveres innen tre uker etter avsluttet undervisning. Studentene skal med utgangspunkt i en ledelsesutfordring gjennomføre en drøfting av ulike sider ved utfordringen. Krav om anonymisering skal ivaretas.

Eksamen skal ha et omfang på ca. 2000 ord og leveres til fastsatt tid.

Eksamen vurderes til Bestått/ikke bestått.

Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Antall deltakere: 40

Kursavgift: Kr. 4 200,-

Kurset er godkjent med 15 timer som emnekurs til videreutdanning og 15 valgfrie kurspoeng til etterutdanning for allmennleger.

Eksamen

Hjemmeoppgave som innleveres innen tre uker etter avsluttet undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk