HADM4103 – Ledelse i helsevesenet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring til begreper, teorier og verktøy som gir deg grunnlag for å utøve ledelse i helsevesenet.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for begreper og teorier innen administrasjon og ledelse

 • gjøre rede for ledelsesoppgaver på ulike nivå i helsevesenet

 • gjøre rede for forhold som innvirker på medarbeideres motivasjon

 • gjøre rede for hva som kjennetegner velfungerende grupper og team

Ferdigheter

 • lede og motivere medarbeidere

 • anvende ledelsesverktøy

 • lede arbeidsgrupper og team

 • håndtere konflikter

 • utøve ledelse på tvers av profesjoner og tjenestenivåer

 • foreta strategiske vurderinger

Generell kompetanse

 • reflektere over egne forutsetninger for ledelse

 • reflektere over egne styrker og svakheter som leder

 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til styring og ledelse i helsesektoren

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4101 – Ledelse

5 studiepoeng overlapp mot HADM4601V- Ledelse i primærhelsetjenesten
 

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk