Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første delen av kurset er vil i hovedsak bli brukt til presentasjon og diskusjon av teoretiske bidrag. Hva er den teoretiske begrunnelsen for organisasjoner? Hvordan koordineres handlinger i og mellom organisasjoner? Hvordan påvirke den enkeltes handlinger i en organisasjon? Kan finansieringsmodeller brukes i den sammenheng? Andre delen av kurset gir beskrivelser av hvordan helsetjenestene i Norge er organisert og finansiert og vi diskuterer hvordan ulike finansieringsmodeller påvirker fordeling av helsetjenester og effektiviteten i behandlingsaktiviteten. Teori fra emnets første del benyttes til å kaste lys over erfaringer med finansierings – og organisasjonsreformer i helsevesenet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

  • Helsetjenesten som organisasjon og som marked
  • Det teoretiske grunnlaget for å forstå koordinering innen og mellom organisasjoner
  • Hva som motiverer til handlinger innen organisasjoner
  • Teorier om styring av helsetjenesten
  • Ulike virkemidler for styring av helsetjenesten, herunder bruk av kontrakter i en bestiller-utfører-relasjon og konkurranse
  • Finansieringsmodeller i helsetjenesten og hvilke effekter ulike finansieringsmodeller har for effektivitet i og fordeling av helsetjenester.

Ferdigheter

Du vil lære å
• gjengi hovedtrekkene ved helsetjenestens struktur og organisering
• presentere ulike teoretiske modeller for å styre helsetjenesten
• beskrive utfordringene med å koordinere helsetjenester
• diskutere effekter av ulike finansieringsmodeller

Generell kompetanse

Du vil kunne
• forstå bakgrunn for oppbyggingen og styring av helsetjenesten
• vurdere kritisk utfordringer ved bruk av ulike virkemidler for styring av helsetjenesten
• se sammenhenger mellom organiserings- og finansieringsmodeller og effektivitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter kunnskap om helsetjenestens oppbygging (HLED 1101/1102 eller tilsvarende).

Undervisning

Kurset baseres både på forelesninger og gruppearbeid. Vi kommer til å bruke WWW i undervisningen.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen. En obligatorisk oppgave må være bestått før eksamen. Vurderingen av obligatorisk oppgave er bestått/ikke bestått. Dersom obligatorisk oppgave får ”ikke bestått” kan studenten levere en omskrevet oppgave innen en uke.


Besvarelsen av den obligatoriske oppgaven skal være et selvstendig arbeid. Det er lov å samarbeide med andre og alle hjelpemidler er tillatt, men oppgaven skal reflektere studentens forståelse av stoffet. Studenten kan bli bedt om å gi en muntlig redegjørelse for besvarelsen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015, holdes det undervisning i dette emnet siste gang våren 2017.

Eksamen

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015 blir siste eksamen i dette emnet holdt høsten 2017.

Undervisningsspråk

Norsk