Dette emnet er erstattet

HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir fordypende kunnskap om utvalgte styringsverktøy i helsesektoren, dvs. juridiske, organisatoriske,økonomiske og teknologiske virkemidler som er relevant for å forstå og utøve styringen av helsetjenestene. Første del av kurset gir en innføring i relevante helserettslige områder og problemstillinger. Helseretten handler om rettsregle knyttet til sykdom og helse, herunder også den rettslige reguleringen av helsevesenets organisasjon, arbeidsmåte, ledelse og styring. Andre del av emnet vil gå i dybden på noen andre utvalgte styringsverktøy, som finansieringsmodeller, kontraktstyringsmodeller og insentivsystemer. Et viktig spørsmål vil være hvordan ulike styringsverktøy kan påvirke fordeling av helsetjenester og effektiviteten i tjenestene. I undervisningen presenteres og diskuteres teoretiske bidrag om begrunnelser for organisasjoner, koordinering av individuelle handlinger, og perspektiver på ledelse og styring i helsevesenet.  

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • Gjøre rede for rettslige, økonomiske og teknologiske rammer for helsevesenets organisasjon, arbeidsmåte, ledese og styring.
  • Forklare det teoretiske grunnlaget for å forstå koordinering og spesialisering innen og mellom organisasjoner, herunder hva som motiverer til handlinger innen organisasjonene.
  • Gjøre rede for anvendelse av ulike styringsverktøy i helsetjenestene, herunder bruk av juridiske, økonomiske, og organisatoriske virkemidler, som kontrakter i en bestiller-utfører-relasjon og forholdet mellom finansieringsmodeller og effektivitet innenfor, og i fordelingen av helsetjenestene.

Ferdigheter

  • Forklare sentrale rettsregler i helsevesenet ved å kunne anvende disse på på praktiske tilfeller.
  • Presentere ulike teoretiske modeller for å styre helsetjenesten.
  • Drøfte utfordringene med å koordinere helsetjenester.
  • Diskutere muligheter og begrensninger for styring og ledelse som eksisterer innenfor helsetjenestenes juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer.
  • Diskutere effekter av ulike styringsverktøy, herunder rettslig regulering og finansieringsmodeller.

Generell kompetanse

  • Reflektere over sammenhenger mellom ulike styringsverktøy-rettslig regulering, organisatoriske virkemidler, og finansieringsmodeller-og effektivitet.
  • Vurdere kritisk utfordringer ved bruk av ulike virkemidler for styring av helsetjenesten – forstå og anvende ulike styringsverktøy i en administrativ posisjon.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset baseres på forelesninger og selvstudium.

 

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk