HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir fordypende kunnskap om utvalgte styringsverktøy i helsesektoren, dvs. juridiske, organisatoriske,økonomiske og teknologiske virkemidler som er relevant for å forstå og utøve styringen av helsetjenestene.Første delgir en innføring i relevante helserettslige områder og problemstillinger. Helseretten handler om det å kunne framstille og forstå rettsregler knyttet til sykdom og helse, herunder også den rettslige reguleringen av helsevesenets organisasjon, arbeidsmåte, ledelse og styring. Helserettens betydning analyseres ved hjelp av eksempler. Andre del av emnet vil gå i dybden på noen andre utvalgte styringsverktøy, som finansieringsmodeller, kontraktstyringsmodeller, insentivsystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og endringsledelse. Et viktig spørsmål vil være hvordan ulike styringsverktøy kan påvirke fordeling av helsetjenester og effektiviteten i behandlingsaktiviteten. I emnet presenteres og diskuteres teoretiske bidrag om begrunnelser for organisasjoner, koordinering av individuelle handlinger, og perspektiver på ledelse og styring i helsevesenet. Den teoretiske fordypningen ligger til grunn for analysene av styringsverktøy.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • Gjengi hovedtrekkene ved helsetjenestens struktur, organisering og regulering.
  • Gjøre rede for rettslige, økonomiske og teknologiske rammer for helsevesenets organisasjon, arbeidsmåte, ledelse og styring.
  • Forklare teorier for å forstå koordinering og spesialisering innen og mellom organisasjoner, herunder hva som motiverer til handlinger innen organisasjonene.
  • Gjøre rede for bruk av ulike styringsverktøy i helsetjenestene, herunder bruk av juridiske, økonomiske, og organisatoriske virkemidler, som kontrakter i en bestiller-utfører-relasjon og forholdet mellom finansieringsmodeller og effektivitet innenfor, og i fordelingen av helsetjenestene.

Ferdigheter

  • Vise forståelse av sentrale rettsregler i helsevesenet ved å anvende disse på på praktiske tilfeller.
  • Kunne presentere ulike teoretiske modeller for å styre helsetjenesten.
  • Kunne beskrive utfordringene med å koordinere helsetjenester. Diskutere effekter av ulike styringsverktøy, herunder rettslig regulering og finansieringsmodeller.
  • Forklare sammenhenger mellom ulike styringsverktøy, som rettslig regulering, organisatoriske virkemidler, faglig styring og finansieringsmodeller.

Generell kompetanse

  • Reflektere over muligheter og begrensinger for styring og ledelse som eksisterer innenfor helsetjenestenes juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer.
  • Vurdere kritisk utfordringer ved bruk av ulike virkemidler for styring av helsetjenesten – forstå og anvende ulike styringsverktøy i en administrativ posisjon.

 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HLED2101 – Organisering og kontraktstyring (nedlagt)

Undervisning

Kurset baseres på forelesninger, selvstudium og oppgaveskriving.

Arbeidskravet: obligatorisk semesteroppgave må være godkjent for å kunne gå opp til skoleeksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk