Dette emnet er nedlagt

HELSEF4402 – Funksjon og funksjonsvurdering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i funksjon og funksjonsvurdering og livskvalitet knyttet til kliniske, praksisnære problemstillinger, hvordan dette kan studeres og forståes på ulike nivå som kropp, person eller samfunn, og ved hjelp av ulike tilnærminger som direkte målinger eller spørreskjema.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

  • inngående kunnskap om funksjon og funksjonsvurdering og livskvalitet rettet mot praksisnære, helsefaglige problemstillinger
  • grunnleggende kunnskap om vitenskapelige metoder for å vurdere funksjon
  • kunnskap om funksjon og funksjonsvurdering på ulike områder innenfor helsefaglig forskning

Ferdigheter

Du vil lære

  • ulike metoder for vurdering av funksjon
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • legge frem og diskutere eget arbeid på en vitenskapelig måte
  • delta i vitenskapelig diskusjon om andres faglige arbeid

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

  • få kunnskap om hvordan funksjon og livskvalitet kan forståes og vurderes
  • få innsikt i hvilken betydning disse begrepene kan ha i helsefaglig teori og praksis
  • kunne integrere kunnskap om funksjon og livskvalitet i egne arbeider

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemne

Emnet kan tilbys eksterne etter søknad.

Undervisning

Heldagsundervisning i form av forelesninger og arbeid i grupper.

Obligatorisk innlevering:

Som forberedelse til emnet må du levere en side om det tema du vil jobbe med underveis i emnet til første undervisningsdag. Frist for innlevering annonseres på semestersiden.

Eksamen

En forelesning (20 minutter) over et tema relatert til emnets innhold hvor du skal trenes i muntlig formidling av forskning. Emnet er bestått når faglærer har godkjent forelesningen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys ikke lenger.

Eksamen

Hver høst

Emnet tilbys ikke lenger.

Undervisningsspråk

Norsk