GERSYK4304 – Metodefordypning - kvantitativ del

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om kvantitative forskningstilnærminger i sykepleieforskning. Du får innsikt i de mest brukte metodene i sykepleievitenskapen og erfaring med å prøve ut og vurdere vitenskapelige tilnærminger og metoder for datainnsamling og dataanalyse i kvantitative studier.

Hovedtema

 • Utforming av problemstillinger
 • Teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler
 • Trekking av utvalg
 • Konstruksjon og utprøving av spørreskjema
 • Statistiske analyser og testing
 • Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • kvantitative forskningsstrategier
 • sammenhenger mellom teori, problemstilling/forskningsspørsmål, utvalgsprosedyrer og metodevalg
 • teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler samt konstruksjon og utprøving av spørreskjemaer
 • utvalgte former for innsamling av data
 • hvordan en sikrer og undersøker gyldighet og pålitelighet i kvantitativ forskning
 • utvalgte analysemetoder i bruk i kvantitativ dataanalyse

Ferdigheter

Du vil lære å

 • identifisere hva som er forskbare problemstillinger
 • gjøre rede for problemstillinger og overveielser i utvalgsprosedyrer
 • innhente ulike former for data
 • analysere kvantitative data ved praktiske øvelser
 • analysere og reflektere over metodenes muligheter og begrensninger

Generell kompetanse

Du vil

 • kunne gjøre rede for vitenskapelige metoder i planlegging og gjennomføring av datainnsamling og dataanalyse i kvantitative studier
 • kunne anvende de vanligste teknikker i kvantitativ dataanalyse
 • kunne kjenne til ulike prinsipper og tilnærminger i kvantitativ analyse

Opptak og adgangsregulering

Emnet er bare åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) (under utfasing)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GERSYK4301 – Forskningsprosessen eller tilsvarende må være bestått før du kan fremstille deg til eksamen i dette emnet.

 

Undervisning

Læringsformer:
Forelesninger, seminarer, øvelser og selvstudier.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en hjemmeeksamen. Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 1500 ord (+/-10%). Referanseliste kommer i tillegg.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk