SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske og normative perspektiver i sykepleievitenskapen og en innføring i sentrale teorier og begreper i sykepleiefaget. Målet er å utvikle evnen til kvalifisert og reflektert analyse av sykepleie som vitenskap og fag.


Hovedtema

 • Sykepleiens idéhistorie (vitenskapsfilosofiske spørsmål og posisjoner innen sykepleievitenskapen)

Sykepleievitenskapens innhold og struktur:

 • Kunnskapsnivåer og kunnskapsformer i sykepleien
 • Forholdet mellom sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder
 • Aktuelle teorier og begreper innen sykepleiefagets domener (pasient, interaksjon, praksis og omgivelser)
 • Verdigrunnlag og grunnlagstenkning (grunnleggende problemstillinger i sykepleiepraksis, etisk utfordrende situasjoner)

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • kunnskap om sykepleiens utvikling i et historisk og kunnskapsteoretisk perspektiv
 • innføring i ulike kunnskapsformer i sykepleiefaget
 • innsikt i kunnskapspolitiske føringer og rammer

Ferdigheter

Du vil lære å

 • kritisk analysere kunnskapsformers gyldighet innenfor vitenskapelige kunnskapstradisjoner
 • analysere etiske utfordringer knyttet til pleie og behandling

Generell kompetanse

Du vil

 • kunne engasjere deg og bidra konstruktivt i diskusjoner om forskning og fagutvikling
 • ha kompetanse til å utdype og kritisk drøfte sykepleiens verdigrunnlag
 • ha evne til å diskutere og kritisk belyse sentrale begreper og teorier i sykepleie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptakskravene ved Sykepleievitenskap (master - to år) (under utfasing).

Undervisning

Forelesninger, seminarer og selvstudie

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Du leverer en individuell skriftlig oppgave på 2500 ord (+/- 10%). Referanseliste kommer i tillegg.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk