MF9165 – Psykososiale målemetoder i psykiatri, atferdsfag og kommunikasjonsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et ukelangt kurs. De tre første dagene er om basal psykometri, design for spørreundersøkelser, utvikling av spørreskjema, reliabilitet og validitet, bruk av egnet statistikk for analyse av data i medisinske atferdsfag og psykiatri. Den fjerde dagen er om kommunikasjonsforskning: Introduksjon til forskning på kommunikasjonsferdigheter, med vektlegging av kvantitativ forskning og bruk av spørreskjema/psykometri. Den femte og siste dagen er om elektronisk innhenting av data («Electronic Data Capture») ved bruk av internett, app’er og liknende i både kommunikasjonsforskning og psykiatri. Kurset vil passe til flere områder innen medisinske atferdsfag, og dessuten flere medisinske fag og spesialiteter. Dette gjelder både biomedisinske spesialiteter, der pasienttilfredshet og subjektive pasientmål er i ferd med å bli stadig viktigere, i tillegg til mer tradisjonelt psyko-sosialt orienterte spesialiteter som allmennmedisin, psykiatri og samfunnsmedisin. Dette kurset aktualiseres både av økende vekt på pasientperspektivet og brukermedvirkning i flere forskningsprosjekt – og dessuten av økt bruk av elektronisk datainnsamling.

Hva lærer du?

  • Kunnskap om etiske og kulturelle forhold av betydning for bruk av spørreundersøkelser, selvrapporteringsskalaer og diagnostiske instrumenter i forskjellige populasjoner
  • Kunnskap og ferdigheter i bruk av relevante forskningsdesign og utvikling av reliable og valide spørreskjemaer (basal psykometri)
  • Kunnskap og noen ferdigheter i statistisk analyse av spørreskjema data
  • Kunnskap og ferdigheter i forskning på kommunikasjonsferdigheter, med vekt på bruk av spørreskjemaer
  • Kunnskap om nytte og begrensninger ved bruk av elektronisk datainnhenting (app’er etc) i medisinsk atferdsforskning (både innen kommunikasjon og psykiatri)

Opptak og adgangsregulering

Emnet har direkte påmelding i StudentWeb. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget, om emnet er fullt eller om søkeren ev. mangler forkunnskaper. Dersom emnet er fullt blir søkere satt på venteliste. Det tas opp 30 deltakere til emnet.

Søkere som har studierett ved UiO:
Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak til emnet i StudentWeb

Søkere som ikke har studierett ved UiO:
Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Frist for å søke studierett til dette emnet er 1. september.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om statistikk og forskningsdesign.

Undervisning

Kurset går over 5 dager og består av forelesninger og gruppearbeid.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Det gis eksamen i både psykometri og kommunikasjonsforskning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2018

22.10. - 26.10.

Søknadsperiode

1.6. - 15.9.

Emnet har direkte påmelding. Se avsnittet om opptak.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk