ERN2300 – Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mikronæringsstoffer – fra mekanismer til klinikk skal gi en grundig innføring i det vitenskapelige grunnlaget for de nordiske næringsstoffanbefalingene for vitaminer og mineraler. Gjennom studier av molekylære mekanismer der vitaminer og mineraler inngår, vil du lære om funksjonene til disse næringsstoffene. Du vil få kunnskap om hvordan vitaminer og mineraler inngår som kofaktorer i enzymer, hvordan de påvirker genuttrykk, og hvordan de stimulerer epigenetiske prosesser. I løpet av emnet vil du lære å vurdere inntaket av mikronæringsstoffer sett i forhold til anbefalinger for friske individer, og gi relevante råd om matvarevalg og bruk av kosttilskudd. Du vil også lære å gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med mangel på vitaminer og mineraler.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal etter endt emne kunne:

 • Beskrive det vitenskapelige grunnlaget i de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR) for vitaminer og mineraler.
 • Forklare hvordan bruken av NNR kan/bør tilpasses enkeltindivider og grupper.
 • Beskrive betydningen og bruken av begrepene «average requirement» (AR), «recommended intake» (RI), «lower intake ievel» (LI) «upper intake level» (UL).
 • Redegjøre for de viktigste vitaminene (A, B, C, D, E, K), mineralene (Ca, Fe, Zn, Mg, Se, I, Cu, Cr, Mo, Mn) og antioksidantene, naturlige kilder til disse og anbefalt daglig inntak.
 • Kjenne igjen den kjemiske strukturen til vitaminene og andre bioaktive mikronæringsstoffer.
 • Forklare hvordan vitaminer og mineraler inngår i molekylære mekanismer i cellen.
 • Forklare hvordan elektrolytter (spesielt Na, K, P) bidrar til å regulere osmotisk trykk, pH og membranpotensial over cellemembranen.
 • Gjøre rede for enzymers funksjon i metabolske reaksjonsveier og betydningen av vitaminer og mineraler som kofaktorer.
 • Beskrive relevante reaksjoner i cellen der vitaminer og mineraler fungerer som kofaktorer.
 • Redegjøre for prinsippene for genregulering, inkludert epigenetikk.
 • Gjøre rede for kjernereseptorsuperfamilien og hvordan næringsstoffer, bl.a. vitaminer, kan påvirke genuttrykk ved å virke som ligander for disse transkripsjonsfaktorene.
 • Forklare hvordan folsyre kan påvirke epigenetiske endringer ved DNA metylering.
 • Forklare betydningen av mutasjoner og genetiske varianter i genomet og hvordan de kan få konsekvenser for enkeltindividers behov for mineraler og vitaminer.
 • Redegjøre for mulige fordeler og ulemper med berikning av mikronæringsstoffer i matvarer

Ferdighetsmål

Du skal etter endt emne kunne:

 • Vurdere biokjemisk status av vitaminer og mineraler hos enkeltpersoner og grupper.
 • Vurdere inntak av vitaminer og mineraler hos enkeltpersoner og grupper med utgangspunkt. i anbefalingene i NNR.
 • Formidle relevante råd om matvarevalg og bruk av kosttilskudd til enkeltpersoner og grupper.
 • Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med mangel på vitaminer og mineraler.
 • Drøfte mulige fordeler og ulemper ved bruk av kosttilskudd på individ- og befolkningsnivå.
 • Lese og tolke vitenskapelig litteratur for å løse kliniske problemstilling knyttet til mikronæringsstoffer.
 • Formidle kunnskap om vitaminer og mineralers virkningsmekanismer.

Generell kompetanse

Du skal etter endt emne kunne:

 • Anvende kunnskap og ferdigheter om mikronæringsstoffer innen pasientbehandling, undervisning og forskning.
 • Anvende kunnskap og ferdigheter om mikronæringsstoffer innen forebyggende helsearbeid.
 • Reflektere over etiske problemstillinger knyttet til berikning av mat og bruk av kosttilskudd.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter som ikke består eksamenen, eventuelt alle eksamener i et semester, kan ikke gå videre til neste semester før eksamen er avlagt og bestått. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen kan fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.


En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, e-læring og artikkel/case-seminarer.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Eksamen

3 timers skriftlig digital eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt. Ved behov vil kalkulator bli utdelt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Frist for å endre målform i studentweb er 1.februar.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene ved emnets slutt.

Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk