Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet (modul 1) er delt inn i tre blokker. Første blokk: Statistikk, helse, biologi  og samfunn, andre blokk: Cellebiologi, og tredje blokk: Blod/immunologi/mikrobiologi/thoraxanatomi.

Faglig innhold første blokk: Medisinske atferdsfag, allmennmedisin, medisinsk statistikk, samfunnsmedisin og grunnleggende humanbiologi.

Faglig innhold andre blokk: Anatomi, fysiologi, ernæringslære, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, indremedisin og kirurgi.

Faglig innhold tredje blokk: Anatomi, fysiologi, immunologi, medisinsk mikrobiologi og medisinsk nomenklaturlære

Hva lærer du?

Studentene skal etter fullført første blokk ha kunnskaper og ferdigheter i medisinsk statistikk, kjenne til allmennlegens rolle og ha kunnskaper om kommunikasjon og møte med pasienten. Studentene skal videre kjenne til viktige sammenhenger mellom samfunn, helse og sykdom. Studentene skal ha oversikt over menneskekroppens oppbygning og funksjoner. Etter gjennomført andre blokk skal studentene ha forståelse av cellens oppbygning, ulike funksjoner og prosesser. Dette inkluderer stoffskifte, genetikk og grunnleggende embryologi. Videre skal studentene forstå hvordan celler danner vev, og kjenne mikroanatomisk oppbygning av kroppens vevstyper. Etter gjennomført tredje blokk skal studentene ha kunnskap og ferdigheter innen mikrobiologi, immunologi og fysiologi knyttet til blod, benmarg, hemostase, betennelse og immunforsvar. Studentene skal også ha kunnskap om brysthulen og brystveggens makroskopiske anatomi. Undervisningen fra modul 1 danner grunnlag for videre undervisning i modul 2.

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Masterstudiet i klinisk ernæring er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs og klinisk praksis.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor lærer skal signere for oppmøte hver gang eller ved signatur på fremmøteskjema som veileder har. Det er studentenes ansvar at det signeres hver gang. Det piloteres også elektronisk registrering. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Deltakelse i obligatorisk digital undervisning registreres i Zoom. Det er derfor viktig at studentene deltar med sitt eget navn som brukeridentitet. Det forventes at studentene deltar under hele undervisningens varighet.

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien våren 2022, kan det på kort varsel bli gjort endringer i undervisningen og timeplanen. Dette kan gjelde flytting av undervisning og endring av undervisningsform. Endringer blir varslet så tidlig som mulig i timeplanen/Mine studier. Ved umiddelbare endringer blir studentene også varslet via sin uio-epost eller sms. 

Fra kull høst 2021

Første blokk - statistikk, helse, biologi og samfunn (omfatter moduluke 1-9):

All smågruppeundervisning (10 eller 20 studenter per gruppe) er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 16 smågruppemøter i timeplanen i moduluke 1-8. Studenter må være tilstede på minst 11 av disse. Ved mindre enn 11 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

All kursundervisning er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 6 kurs (2 PC-øvelser, 2 histologikurs og 2 fysiologikurs) i timeplanen i moduluke 1-8. Studenter må være tilstede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Praksisundervisningen er obligatorisk.

Praksisundervisningen er obligatorisk. I timeplanen er det satt opp en dags observasjonspraksis hos klinisk ernæringsfysiolog, etterfulgt av praksisoppsummering i grupper i moduluke 2-4. Ved gyldig forfall tas umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

I forbindelse med praksisundervisning, er det svært viktig at du tar stilling til kontrollspørsmålene for MRSA på nytt. Svarer du «ja» på noen av de 7 kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg. Resultatet av prøven må foreligge før du kan delta i praksis undervisning. Eventuelle prøvesvar skal leveres til Studieadministrasjonen ved Marielle Veneranda Bjerke .

Andre blokk - cellebiologi (omfatter moduluke 10-30):

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 10-22 er det satt opp 13 smågruppemøter, og studenter må være tilstede på minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Problembasert læring (pbl) er obligatorisk undervisning. I moduluke 23-28 er det satt opp 12 pbl-møter, og studenter må være tilstede på minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 10-30 er det satt opp 10 histologikurs, og studenter må være tilstede på minst 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

I moduluke 10-30 er det satt opp 8 laboratoriekurs, og studenter må være tilstede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet

Tredje blokk - blod/immunologi/mikrobiologi/thorax (omfatter moduluke 31-40):

Problembasert læring (pbl) er obligatorisk undervisning. I moduluke 31-39 er det satt opp 8 pbl-møter, og studenter må være tilstede på minst 5 av disse. Ved mindre enn 5 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 31-39 er det satt opp 9 disseksjon-, overflate- og PC-kurs i thorax-anatomi, og studenter må være tilstede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 31-39 er det satt opp 9 laboratoriekurs og 4 histologikurs, og studenter må være tilstede på minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Tilrettelegging av undervisning

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av undervisning. Videre kan studentforeldre som har omsorg for barn opptil 10 år søke tilrettelegging av undervisning ved å bli plassert i grupper som ofte (men ikke alltid) har sin undervisning plassert tidlig eller sent i løpet av undervisningsdagen. Det er ikke mulig å søke om tilrettelegging ved et bestemt legesenter/sykehus.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for moduler som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge innen 1. november. 

Politiattest

Søkere til klinisk ernæring må legge frem politiattest i forbindelse med opptaket.

Eksamen

  • Det avvikles tre deleksamener i løpet av modul 1. Deleksamen (skriftlig digital Inspera) avvikles etter at undervisningen i statistikk, atferdsfag, allmennmedisin og samfunnsmedisin er ferdig. Avholdes i moduluke 9. Varighet 5 timer.
  • Deleksamen (skriftlig) avvikles etter at undervisningen i cellebiologi er avsluttet. Avholdes i moduluke 30.
  • Deleksamen (skriftlig digital Questionmark) i blod, immunologi, mikrobiologi og thorax avvikles etter at all undervisning i modul 1 er avsluttet. Avholdes i moduluke 40.  Gis kun på bokmål. Varighet 4 timer.

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det bli gjort justeringer våren 2022. Disse blir varslet så tidlig som mulig via Mine studier.

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamen(e) vedkommende har strøket i. 

Alle deleksamener i modul 1 må være avlagt og bestått før man kan gå videre til modul 2. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen kan fortsette å følge undervisning på modul 2 til sensur er falt,eventuelt til klagesensur foreligger.

Hvis en student stryker på en eksamen, regnes det som stryk også på tilsvarende eksamen på overlappende emner.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Hjelpemidler

Deleksamen blokk 1 (moduluke 9)

Kalkulator av typen Citizen SR-270X/SR-270X (College) - kun dette alternativet på grunn av statistikkoppgaver.

Formelsamling i statistikk og statistiske tabeller blir utdelt på eksamensdagen (skal ikke medbringes).

Deleksamen blokk 2 (moduluke 30) og blokk 3 (moduluke 40)

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X/SR-270X (College)
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet ERN1100 har totalt 3 deleksamener (med ulik vekting) fordelt over ett år som til sammen utgjør vurderingsgrunnlaget for hele emnet. Emnekarakteren i ERN1100 gis ved bruk av gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk. 

Skriftlig deleksamen som avholdes i moduluke 9 er vektet til 7/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk. 

Skriftlig deleksamen som avholdes i moduluke 30 er vektet til 19/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er best karakter og F er stryk. 

Skriftlig digital deleksamen som avholdes i moduluke 40 er vektet til 10/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er best karakter og F er stryk. 

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Ved skriftlig digital eksamen i Questionmark gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

For tilbakemeldinger etter digital eksamen i Inspera, se beskjed som legges ut i Mine Studier etter sensur. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med F/Ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen. Studenter som har gyldig fravær eller ikke gyldig resultat (F eller "ikke bestått") fra kontinuasjonseksamen kan søke om å avlegge ekstraordinær eksamen i blokk 1 på høstsemesteret, og ekstraordinær eksamen blokk 2 og blokk 3 på vårsemesteret. Studenter som ønsker å ta ekstraordinær eksamen må melde fra til studiekonsulent. Fristen er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester.

Studenter som ønsker gjentak, gis mulighet til dette ved neste ordinære eksamen. Gi beskjed til studiekonsulenten dersom du ønsker dette. Fristen er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester. Det gis dispensasjon fra denne fristen der sensur på kontinuasjon/utsatt eksamen faller etter disse datoene.

Beståtte eksamener i ERN1100 kan ikke gjentas etter at ERN2200R er bestått. De som har avlagt eksamen tidligere og der gjentak er blitt forhindret på grunn av koronasituasjonen, kan få dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om bruk av enkel ordbok. Studenter som kan dokumentere at de følger norskkurs, kan også søke om forlenget tid til skriftlige eksamener.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

50

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk