Kort om emnet

Praksisperioden omfatter i hovedsak pasientrettet arbeid med både inneliggende og polikliniske pasienter. Studentene skal ta del i ulike daglige arbeidsoppgaver for eksempel previsitt, pasientkonsultasjon, tverrfaglig samarbeid, møter, pasientundervisning og undervisning av annet helsepersonell. Studentene skal ha en aktiv rolle, med økt grad av selvstendighet utover i praksisperioden. De kan i tillegg få utføre andre typer oppgaver, for eksempel svare på henvendelser og utarbeide skriftlig informasjonsmateriale.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Etter endt emne skal du kunne:
• Redegjøre for kliniske ernæringsfysiologers ansvar og
  arbeidsoppgaver
• Begrunne valg av ernæringsbehandling basert på
  forskningsbasert kunnskap

Ferdighetsmål

Etter endt emne skal du kunne:
• Kartlegge og vurdere ernæringsstatus
• Lese pasientjournal, inkludert å vurdere blodprøver
• Stille en ernæringsdiagnose og/eller stille
  ernæringsrelaterte medisinske diagnoser
• Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med
  ernæringsproblemer relatert til inntak, klinisk tilstand og
  psykososiale forhold
• Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter i form av:
  standardkost, spesialkoster, kost med tilpasset konsistens, 
  næringsdrikker, vitamin- og mineraltilskudd,
  enteral (sondemat) og parenteral (intravenøs) ernæring
• Monitorere, evaluere og dokumentere ernæringsbehandling
• Utvikle ferdigheter innen formidling, kommunikasjon og
  tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse

Etter endt emne skal du kunne:
• Jobbe selvstendig som klinisk ernæringsfysiolog med 
  pasientbehandling
• Reflektere over etiske utfordringer knyttet til kliniske
  ernæringsfysiologs ansvar og arbeidsoppgaver

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN4400 – Avansert klinisk ernæring

En programstudent som ikke består eksamen i et emne i ernæringsstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning i neste emne til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte emnet dersom endelig sensur er "ikke bestått" eller «F».

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Gjennomføring av praksis

Praksisen gjennomføres fortrinnsvis i løpet av ERN4900 masteroppgave i klinisk ernæring (i 9. og 10. semester). Praksis skal gjennomføres i spesialisthelsetjenesten/sykehus, der det er minimum én klinisk ernæringsfysiolog som skal veilede studenten. UiO skaffer så langt det lar seg gjøre praksisplasser på østlandsområdet. Praksisplassene fordeles ved loddtrekning. Dersom ikke tilstrekkelig antall praksisplasser kan skaffes i nærheten, tilbys studentene plasser i andre deler av landet. Ved slike tilfeller vil UiO dekke reise og oppholdsutgifter. Hele praksisperioden skal gjennomføres på samme institusjon, og det anbefales at perioden gjennomføres som fire sammenhengende uker. Arbeidstiden skal tilsvare en normal arbeidsuke (37,5 timer). Det er ikke definert noen krav til hvor ofte veiledning skal foregå. Det er veileder som til enhver tid er ansvarlig for den aktuelle pasientbehandlingen, selv om studenten i størst mulig grad skal arbeide selvstendig. Studenten skal skrive i journal, men veileder skal godkjenne/signere journalnotatene. Det skal synliggjøres at studenten har skrevet og at veileder har godkjent notatet. Både student og veileder er ansvarlige for å påse at kravet om fokus på pasientrettet arbeid oppfylles. Studentens arbeid bør fortløpende diskuteres med veileder. Emneansvarlig deltar på midtveisevaluering og ved behov på sluttevaluering av studentene.  Eventuelle tvister mellom student og veileder tilrådes løst lokalt. Dersom dette ikke fører frem, skal Studieadministrasjonen kontaktes.

Veileder gjør en sluttvurdering av studenten og fyller ut sjekklisten som sendes per epost til inger.ottestad(at)medisin.uio.no. Det skal også gjøres en løpende skikkethetsvurdering av studenten:

Forsikring

Les om hvordan du er forsikret som student.

Krav for å få godkjenning:

• Studenten skal være til stede minst 18 av 20 fulle
  arbeidsdager.
• Alle punktene i sjekklisten må være bestått.
• Studenten skal levere et refleksjonsnotat på 1-2 sider til
  emneansvarlig.

Dersom kravene ikke er oppfylt:

• Sykdom skal dokumenteres med sykemelding. Legeattesten
  sendes til  Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester v\Alieu SK Cham, 
  Postboks 1110, 0317 Oslo. Legeattest må ikke sendes
  per epost. 
• Studenten må gjennomføre ny praksis. Antall dager og ved
  hvilken institusjon avtales med emneansvarlig i det enkelte
  tilfelle.

Adgang til praksis
Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning.

Det er svært viktig at du tar stilling til kontrollspørsmålene for MRSA på nytt. Svarer du «ja» på noen av de 7 kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg. Resultatet av prøven må foreligge før du kan delta i praksis undervisning. Eventuelle prøvesvar skal leveres til Studieadministrasjonen.

Eksamen

Det er ikke eksamen I dette emnet, men praksis må være godkjent.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av dine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Trekk fra praksis
Det er mulig å ta praksis inntil tre ganger. Studenter som ikke kan gjennomføre praksis på grunn av sykdom, må levere legeattest til Studieadministrasjonen. Trekk under praksis uten gyldig forfall vil gjelde som et forsøk.

Tilrettelagt eksamen

Tilrettelagt praksis
Dersom du har behov for tilrettelegging av praksis på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Søknad med dokumentasjon må foreligge innen 1. februar. Søknaden sendes til Enhet for studiestøtte v\Alieu SK Cham, Postboks 1110, 0317 Oslo

Evaluering av emnet

Emne blir evaluert midtveis og på slutten. Ved sluttevaluering, vil du motta et evalueringsskjema per e-post, som du skal fylle ut og returnere.

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo