OD5930 – Integrert masteroppgave i odontologi

Kort om emnet

Arbeidet med masteroppgaven foregår fra 6. til 10. semester. Selve masteroppgaven teller 20 studiepoeng, mens det obligatoriske forskningsmetodekurset teller 8 studiepoeng. Refleksjonsnotatet som skrives i 10. semester, i forbindelse med ekstern praksis, teller 2 studiepoeng. Til sammen utgjør masteroppgaven, forskningsmetodekurset, og refleksjonsnotatet 30 studiepoeng.

Studenten skal kunne redegjøre for tema- og metodevalg, og avgrense problemstillingen. Studenten lærer å identifisere og avgrense faktorer som virker inn på det behandlede problemområdet, og skal klare å peke på årsaks-/virkningsforhold eller meningssammenhenger mellom disse faktorene.

  • Inntil tre studenter kan samarbeide om én masteroppgave.
  • Oppgaven skal presenteres muntlig av forfatterne i siste semesteruke av OD5200 – Odontologistudiet, 10. semester.
  • Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen i 10. semester at oppgaven er godkjent av veilederen etter nærmere fastlagte kriterier.

Ta gjerne kontakt med fagområdene ved IOB og IKO for å få innspill på valg av tema. Fagområdene hilser velkommen kandidatenes egne forslag. Se også eksempler på temaer til inspirasjon under.

Hva lærer du?

Masteroppgaven må være utført i samsvar med gjeldende etiske retningslinjer, og studenten skal vise at han/hun behersker å foreta forsknings- og profesjonsetiske vurderinger, blant annet å vurdere når det er pålagt å innhente nødvendige godkjenninger (fra NSD, REK eller liknende).

Gjennom skriveprosessen skal studenten foreta konstruktive fagkritiske vurderinger, øve og skjerpe evnen til kritisk tenkning, forståelse, refleksjon, selvstendighet og modning. Studenten skal kunne redegjøre for, analysere, kjenne til, forstå og anvende relevante kunnskaper innen biomedisinske, parakliniske, kliniske og atferdsfaglige disipliner og emner. Studenten skal, gjennom masteroppgaven, vise refleksjon og god oversikt over relevant forskningslitteratur, samt vise evne til kritisk vurdering av vitenskapelig forskningslitteratur og data.

Masteroppgaven skal tydeliggjøre studentens selvstendige vurderinger, drøfting og forståelse av valgte tema. Den skal vise studentens evne til å behandle teori, praksis, metode, data og funn på en kritisk og analytisk måte.

Studenten skal vise evner til presis og god skriftlig formulering og fremstilling. Masteroppgaven skal ha en oversiktlig disposisjon og fremstillingen skal være velstrukturert. Tydelig og klar språkføring vektlegges. Sitater og kildehenvisninger skal refereres til på redelig og systematisk vis, for eksempel gjennom bruk av verktøyet EndNote.

 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (master - 5 år).

Undervisning

Obligatorisk undervisning

Forskningsmetodekurset i OD3200 – Odontologistudiet, 6. semester er obligatorisk. Fraværet kan ikke overstige 15 %. Fravær registreres.

Forskningsmetodekurset danner basis for arbeidet med den integrerte masteroppgaven. Kurset består av: dataanalyse, kritisk litteraturlesing, studiedesign og evidensbasert praksis, bibliotekskurs, klinisk forsking – lovverk og forskrifter, og fagområdenes presentasjon av temaer for masteroppgaven.

6. semester: Presentasjon av temaer til masteroppgaven og valg av veileder

I forskningsmetodekurset inngår Presentasjon av temaer til masteroppgaven. På kurset blir studentene orientert om faglige krav til oppgaven og rammevilkår, får informasjon om mulige temaer for oppgaven, og blir kjent med veiledere fra fagavdelingene på IKO og fag-/forskningsgrupper på IoB.

Studenten må selv velge tema for oppgaven og veileder, og må selv kontakte veileder. Tentativ oppgavetittel/ tema, forfatter(e), veileder(e) og kull studenten tilhører (f.eks. kull H12) må meldes til Namgyal Tsomo Svenningsen, Studieseksjonen, n.t.svenningsen@odont.uio.no med kopi til Prof. Alix Young Vik, dersom oppgaven er faglig tilknyttet IKO eller Instituttleder Roger Simm dersom oppgaven er faglig tilknyttet IOB.

Innleveringsfrist: Fredag kl. 16 i kalenderuke 19.

Veiledning fra en eller flere veiledere inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven.

6.-10. semester: Veiledende milepæler for arbeidet med masteroppgaven

  • OD3200/6. semester: Valg av veileder, tema for masteroppgaven og lage en fremdriftsplan i samarbeid med veileder. Det skal også avklares om det er nødvendig å innhente godkjenninger.
  • OD4100/7. semester: prosjektskisse og disposisjonsutkast. Av prosjektskissen skal det bl.a. fremgå hvilken form masteroppgaven skal ha, for eksempel forskningsprosjekt, litteraturstudie eller lignende.
  • OD4200/8. semester: første skrevne utkast skal leveres til veileder.
  • OD5100/9. semester: fortsatt skriving og innlevering av utkast.
  • OD5200/10. semester: Innlevering av siste utkast, godkjenning og innlevering av masteroppgaven.

Anbefalt litteratur:

Øyen, Simen Andersen & Solheim, Birger. Akademisk skriving. En skriveveiledning. Oslo. Cappelen Damm. 2013.

Gode råd til skriving av masteroppgave

Skrive masteroppgave ved UiO

Eksamen

Prosedyrer og frister for innlevering av masteroppgaven

Når veileder har godkjent oppgaven:

1. Skjema for godkjenning av masteroppgaven skal fylles ut først. Her må veilederen signere på TO steder: 1. at oppgaven er godkjent og 2. at de nødvendige tillatelser for gjennomføring av prosjektet er innhentet (dersom dette er relevant) og at etiske retningslinjer for øvrig er fulgt. Deretter sendes til studieseksjonen.

2. I tillegg skal det leveres kvittering på gjennomført evaluering av masteroppgaveprosessen. Selve kvitteringen sendes til studieseksjonen. 

3. Til slutt skal masteroppgaven leveres elektronisk - Til DUO vitenarkiv via StudentWeb og Inspera.

 

Fristen for innlevering av masteroppgaven i 10. semester

Innen fredag kl. 16.00 i kalenderuke 20

Oppgaven leveres elektronisk til DUO vitenarkiv via StudentWeb og Inspera. Hver student må innlevere masteroppgaven i StudentWeb, selv om man har samarbeidet med en annen student, mens i Inspera leveres det bare en gang.

Det er obligatorisk å levere oppgaven til DUO vitenarkiv, men du bestemmer selv hvorvidt du vil tillate at oppgaven publiseres i DUO. Dersom du ikke vil tillate dette, vil oppgaven bare finnes i trykt versjon på biblioteket.

Komité for vurdering av masteroppgave

Hvert semester nedsettes det en komité som skal vurdere masteroppgavene. Medlemmene består av erfarne forskere. Komiteens vurdering baserer seg på kvaliteten av masteroppgaven, presentasjonen av masteroppgaven og evnen til å svare på spørsmål tilknyttet presentasjonen. Alle oppgavene presenteres muntlig på presentasjonsseminaret på torsdag i uke 25. Vurdering av den skriftlige oppgaven, studentenes presentasjon og evne til å svare på spørsmål danner grunnlaget for valg av fakultets pris for beste masteroppgave og nominasjon til NTFs studentforskerpris.

Fakultetets pris for beste masteroppgave

Fakultetet deler ut pris for én beste masteroppgave. Alle oppgavene som blir presentert på masteroppgave presentasjonsseminaret kan vinne. Prisen er på 5000 kroner, men hvis det er to som skriver sammen blir prisen 3000 kroner hver student, og om det er tre som skriver sammen blir prisen 2000 kroner hver.

 

NTFs studentforskerpris

Hver institusjon som utdanner tannleger kan nominere inntil 2 presentasjoner til NTFs studentforskerprisen. For å bli nominert til prisen må oppgaven være forskningsbasert. Fakultetets utvelgelsen baserer seg på kvaliteten av skriftlige oppgaven, muntlige presentasjonen og evne til å svare på spørsmål ved masteroppgave presentasjonsseminaret. De nominerte får muligheten til å presentere sin masteroppgave på NTFs landsmøte. Vinneroppgaven tildeles et diplom og kr.15 000.

Hvor plasserer vi dette?: Vurderingskriterier for den integrerte masteroppgaven i odontologi

Faglig innhold

Det er ønskelig at masteroppgaven inneholder et forskningselement, for eksempel som et bidrag til et større forskningsprosjekt.

Oppgaven kan ta utgangspunkt i kasuistikker basert på en klinisk problemstilling, en litteraturstudie relatert til et beskrevet tema, en analyse av tannhelsetjeneste eller en epidemiologisk studie, lab-eksperimenter, spørreundersøkelse eller nye innovative undervisningsopplegg.

Problemstilling

Kandidaten skal redegjøre for tema- og metodevalg og avgrense problemstillingen. Oppgaven skal inneholde en drøfting av resultatenes relevans for studentens kliniske praksis og/eller faglige utvikling. Kandidaten skal identifisere og avgrense faktorer som virker inn på det behandlede problemområdet. Det skal pekes på årsaks-/virkningsforhold eller meningssammenhenger mellom disse faktorene. Oppgaven skal være realistisk i konklusjonene.

Etisk vurderingsevne

Kandidaten skal gjøre rede for forsknings- og profesjonsetiske hensyn. Oppgaven må være utført i samsvar med gjeldende etiske retningslinjer. Det må innhentes godkjennelse fra myndighetene (REK) før undersøkelsen gjennomføres, der dette er påkrevet.

Kunnskaper

Masteroppgaven skal demonstrere kandidatens konstruktive fagkritiske vurderingsevne, kritisk tenkning, forståelse, refleksjon, selvstendighet og modning. Kandidaten skal kunne redegjøre for, analysere, kjenne til, forstå og anvende relevante kunnskaper innen biomedisinske, parakliniske, kliniske og atferdsfaglige disipliner og emner. Oppgaven skal reflektere kandidatens gode oversikt over relevant forskningslitteratur og vise kandidatens evne til kritisk å vurdere vitenskapelig forskningslitteratur og data.

Selvstendighet

Oppgaven skal tydeliggjøre studentens selvstendige vurderinger, drøfting og forståelse av valgte tema. Den skal vise studentens evne til å behandle teori, praksis, metode, data og funn på en kritisk og analytisk måte.

Fremstilling

Kandidaten skal vise evner til presis og god skriftlig formulering og fremstilling. Oppgaven skal ha en oversiktlig disposisjon og fremstillingen skal være velstrukturert. Tydelig og klar språkføring vektlegges. Sitater og kildehenvisninger skal refereres til på redelig og systematisk vis, for eksempel gjennom bruk av verktøyet EndNote.

Oppgavelikhet

Det må ikke være påfallende likhet med andre oppgaver som antyder uselvstendighet i skriveprosessen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det er krav om at du evaluerer arbeidet med masteroppgaven før du får godkjent innleveringen i 10. semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk