Kort om emnet

I løpet av det siste året skal studentene finne fram til et selvvalgt tema og skrive en fordypningsoppgave innenfor dette tema.

  • Temaet må være aktuelt og relevant for fordypning.
  • Veileder skal godkjenne valg av tema.
  • Oppgaven skal ha fokus på tannpleiefunksjonen med ivaretakelse av et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Arbeidet videre med tema, problemstilling, fordypning og drøfting vil utgjøre store deler av 6. semester.
  • Sentrale temaer innen oppgaven vil kunne være tolkning og anvendelse av forskningsbasert kunnskap integrert i tannpleiefaget.
  • Bacheloroppgaven innehar ikke krav om egen forskning.
  • Studentene kan jobbe alene eller sammen i en gruppe, men maksimalt 3 studenter i en gruppe
  • Oppgavene kan ha svært forskjellig karakter selv om de i hovedsak følger de samme prinsipper og prosedyrer som i hovedsak er fremstilt i malen for bacheloroppgaven.
  • Kildehenvisning i henhold til APA 6th.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Felles seminarer som forberedelse til og hjelp underveis i bacheloroppgaven.

Se timeplanen for TP3200 – Folkehelse og klinisk fordypning II

Veileder

Veileder oppnevnes av utdanningen. Veileder skal ha inngående kjennskap til fagfeltet, samt formell kompetanse på minimum hovedfag-/masternivå eller annen relevant realkompetanse som tilsvarer dette.

Etisk vurdering av bacheloroppgaver

Veileder har ansvar for å sikre at oppgaver som fyller kravene til forskning blir oversendt til behandling i REK (Regional Etisk Komité). Som veiledning til dette arbeidet kan dokumentet "Prosjektarbeid/forskning som ledd i utdanning av helsepersonell" fra REK benyttes. Sensor foretar en kontroll av at rutinene med etisk vurdering av bacheloroppgaven er fulgt.

Eksamen

Innlevering

  • Oppgaven leveres i uke 20 i henhold til oppgitt innleveringsfrist i timeplanen
  • Bacheloroppgaven publiseres ikke på nettet, men er lagret hos utdanningen og på fakultetets bibliotek.

Sensor

Ekstern sensor oppnevnes av utdanningen.

Presentasjon av oppgaven

Oppgaven skal presenteres muntlig av studentene i siste semesteruke.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk