TP3200 – Folkehelse og klinisk fordypning II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

6. semester har hovedfokus på avsluttende klinikk, avsluttende eksamener, bacheloroppgaven (se egen emnebeskrivelse TP3290  TP3290 – Bacheloroppgave.) og forberedelse til yrkeslivet. Emnet skal kvalifisere studenten til selvstendig yrkesutøvelse.

I dette semesteret skal du kunne benytte tilegnet kunnskap fra de foregående semestrene. Du skal vise evne til å anvende og omsette faglig innsikt i riktige tiltak. Du skal kunne drøfte, justere, reflektere over og evaluere ditt arbeid, og du skal kunne sette kunnskapen inn i en faglig odontologisk sammenheng. Du skal også forstå og følge yrkesetiske prinsipper.

Alle studenter vurderes fortløpende med hensyn til skikkethet.

Det stilles fortsatt strenge krav til frammøte ved obligatorisk undervisning. Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter.

I dette semesteret har du anledning til å reise på utenlandspraksis i Tanzania hvor du gjør feltarbeid (screening) og utadrettet arbeid relatert til undervisning og folkehelse. Du skriver også deler av BA-oppgaven der. Se under Studieopphold i utlandet.

Det settes av tid til en kortere praksisperiode i privatpraksis slutten av semesteret. Praksisdelen er ikke obligatorisk. Studentene skaffer selv praksisplass i allmennpraksis eller spesialistklinikk.

Hva lærer du?

Innhold:

 • Folkehelse I: kliniske seminarer/forelesninger og oppgaveseminarer
 • Folkehelse II: profesjonsrettede og yrkesforberedende seminarer
 • Forberedende seminarer til bacheloroppgaven
 • Yrkesforberedende seminarer
 • Temauker i pedodonti, periodonti og kariologi
 • Klinikk: voksenklinikk (avsluttes i mai) og barneklinikk inkl. poliklinikk (avsluttes i april)
 • Skrive bacheloroppgave (maks 3 studenter sammen)

Arbeidskrav (vurderes til godkjent/ikke godkjent):

 • Poliklinisk tjeneste avd. for pedodonti og atferd
 • Klinisk praksis: kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd, kvantitetskrav
 • Praktisk klinisk eksamen i klinikk for voksen allmenn (bestått/ikke bestått)
 • Kasuistikk oppgavesett i kariologi ifm temauken

Alle deler av semesteret, dvs. ulike arbeidskrav, eksamener og bacheloroppgave, må bestås for at semesteret som helhet skal vurderes til bestått.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått.
En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

Forelesninger, seminarer, kurs, klinisk praksis og selvstudium.

Eksamen

Muntlig eksamen:

Praktisk klinisk eksamen i voksentannpleie

Skriftlig eksamen:

TP3200 del 1 Pedodonti og kjeveortopedi

TP3200 del 2 Periodonti og protetikk med materiallære

TP3200 del 3 Kariologi

 

Informasjon om eksamen våren 2020 på grunn av koronaviruset

TP3200 del 3 Kariologi

Denne eksamenen gjennomføres som skriftlig eksamen digitalt i Inspera hjemme.

Skriftlige hjelpemidler er tillatt. Plagiatkontroll vil bli foretatt med systemet URKUND. URKUND sjekker svar opp mot internett, ulike tekstdatabaser og andre oppgaveinnleveringer.

Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått.

Samlet karakter i emnet vil også bli Bestått/Ikke bestått. Bokstavkarakter fra TP3200 del 1 og TP3200 del 2 vil vises på vitnemål og karakterutskrift.

 

For informasjon om digital skoleeksamen og karakterskala under normal eksamensavvikling i emnet, se under.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk