TP3100 – Folkehelse og klinisk fordypning I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 5. semester gjennomføres temauker innen både kliniske fagområder, atferds- og folkehelsefag. I tillegg inneholder semesteret klinisk praksis, flere obligatoriske oppgaveinnleveringer samt to hjemmeeksamener. Du observeres spesielt med tanke på evne til kommunikasjons- og veiledningsferdigheter i klinisk arbeid, og faglig kvalitet, effektivitet og selvstendighet får større plass i det kliniske arbeidet. Samfunnsvitenskapelig og epidemiologisk forskningsmetode er sentrale emner i dette semesteret, og studentene begynner her med forberedelser til bacheloroppgaven.

Det stilles strenge krav til studenten om frammøte til obligatorisk undervisning (*). Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter. 

* Noe undervisning vil bli gitt digitalt. Alle studenter må derfor ha tilgang til ZOOM og kamera på egen pc i undervisningssammenheng for å få godkjent frammøte til undervisning.

Hva lærer du?

Klinisk og teoretisk undervisning bygger videre på undervisningen i 1. - 4. semester. Det gjøres fortløpende skikkethetsvurdering i semesteret.

Integrering av fagkunnskap og kliniske ferdigheter vektlegges i 5. semester. Det stilles nå større krav til mestring av tekniske ferdigheter og framvisning av fagkunnskap innen de kliniske fagområdene knyttet til klinisk pasientarbeid. Du begynner i dette semesteret forberedelsene til klinisk eksamen som finner sted i 6. semester. 

Folkehelsefagene undervises gjennom seminarer, praksis og selvstudium. Her kommer tidligere tilegnet kunnskap og erfaringer innen ulike fagfelt til nytte og anvendelse.

Innhold:

 • Kliniske seminarer/forelesninger og oppgaveseminarer
 • Folkehelse i praksis: Ukesprosjekt inkl. teori, 2 dager i praksis, selvstudium, presentasjon og innleveringsarbeid
 • Temauker i vitenskapsteori og metode, pedagogikk, gerodontologi, tannpleie for funksjonshemmede, etikk, psykologi, samfunnsodontologi, folkehelse i praksis, patologi og oral medisin, kjeveortopedi, pedodonti, protetikk med materiallære
 • Klinikk: voksenklinikk, barneklinikk, kjeveortopediklinikk og klinikk ved TAKO-senteret

Arbeidskrav (vurderes til godkjent/ikke godkjent):

 • Oppgaver:
  • Psykologi ihht. vitenskapsteoretiske føringer
  • Pedodonti
  • Pedagogikk
  • Gerodontologi
  • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
  • Folkehelse i praksis (oppgave eller poster)
  • Kjeveortopedi
 • Ekstern praksis - to dager i tilknytning til ukesprosjektet i Viken
 • Poliklinisk tjeneste
 • Klinikkvurdering: kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd 

Alle deler av semesteret, inklusiv arbeidskrav og eksamen, må bestås for at semesteret som helhet skal vurderes til bestått.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TP2200 – Folkehelse og praksis II.

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

 • seminarer
 • forelesninger innen ulike kliniske fagtemaer (en del av disse tilbys som fellesforelesninger med odont-studentene)
 • kurs, demonstrasjon og forklaring av prosedyrer (digitalt/video eller ved frammøte)
 • praksis og prosjektarbeid
 • gruppearbeid
 • klinisk pasientbehandling ved studentklinikkene
 • selvstudium

Ved ikke bestått eksamen i emnet må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med studieprogrammets ledelse.

 

Eksamen

Gruppeeksamener -  obligatorisk frammøte 1. eksamensdag når gruppene trekkes:

TP3100 del 1: Folkehelse (integrert)

Skriftlig hjemmeeksamen, med etterfølgende muntlig eksamen.
 

TP3100 del 2: Gerodontologi

Skriftlig hjemmeeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet TP3100 evalueres muntlig midtveis i semesteret og skriftlig sammen med emnet TP3200 i slutten av 6. semester. Det settes av tid til evaluering i timeplanen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk