Dette emnet er nedlagt

SGO1001S – Innføring i samfunnsgeografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Samfunnsgeografi foretar systematiske analyser av romlige mønstre, strukturer og prosesser. Det blir lagt vekt på tids- og stedsspesifikke (kontekstuelle) forhold. Regional utvikling blir sett på som et resultat av samspillet mellom globale og nasjonale prosesser av økonomisk, teknologisk, sosial og politisk karakter samt spesifikke historisk betingede lokale forhold på de aktuelle studiestedene. Konsekvenser av romlige strukturer og endringsprosesser for mennesker, samfunn og miljø er vesentlig i samfunnsgeografiske analyser. Et eksempel er betydningen for menneskers geografiske mobilitet og levekår av endringer i lokaliseringsmønstre av økonomisk aktivitet. Sentrale forskningstemaer i samfunnsgeografi er strukturendringer i vestlig næringsliv, industrivekst og forurensning, byvekst og urbanisering, politiske, sosiale og demografiske prosesser, miljøproblemer, fattigdom og ulikhet. Det blir lagt stor vekt på å se sammenhenger mellom forhold og prosesser i forskjellige deler av verden og mellom Nord og Sør. Analyser av samfunnsmessige prosessers betydning for regional ulikhet står sentralt i samfunnsgeografi. Slike analyser egner seg godt til kritisk og konstruktiv innsikt i samfunnet. Innføringsemnet omfatter et bredere felt av forhold og prosesser enn de påfølgende temaemnene (10 sp). Det gir en innføring i grunnleggende begreper og de viktigste sidene av faget.

Emnet er forbehold studentene på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi. Det er felles forelesninger og filmfremvisning med emnet SGO1001, men studentene på SGO1001S har egne seminarer.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

  • Kjenne til grunnleggende begreper innen samfunnsgeografi som f.eks romlige mønstre, strukturer, prosesser og tids- og stedsspesifikke (kontekstuelle) forhold.
  • Ha grunnleggende kunnskap om de ulike temaområdene innen samfunnsgeografi: bygeografi, økonomisk geografi, politisk geografi, utviklingsgeografi og miljø og samfunn.
  • Lære deg å se sammenhengen mellom forhold og prosesser i forskjellige deler av verden.
  • Forstå samspillet mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold.

Ferdighetsmål

Du skal:

  • Kunne gjengi og forklare grunnleggende begreper innen samfunnsgeografi.
  • Kunne skrive en selvstendig akademisk tekst på grunnleggende nivå innen en gitt tidsramme.

Holdningsmål

Du skal:

  • Forstå hvorfor og hvordan tids- og stedsspesifikke faktorer er med på å forme utviklingen for mennesker, samfunn og miljø i ulike deler av verden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan bare tas av studenter på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi.

Privatister kan ta SGO1001 –Innføring i samfunnsgeografi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi

Undervisning

Undervisningen består av 13 forelesninger, 5 filmseminarer og 4 seminarer. Det er obligatorisk å delta på alle seminarene, både filmseminarene og de ordinære seminarene. Du skal normalt møte på alle seminarene. For å kunne gå opp til eksamen må du ha møtt på minst 80% av seminarene. Gyldig fravær skal dokumenteres.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Vurderingen for emnet er en 6 timers skriftlig skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Du kan å søke om å få bruke ordbok under eksamen. Søknadsskjma fylles ut og sendes instituttet senest 4 uker før eksamendato.
Søknadsskjema: norsk og engelsk

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

En student kan klage på karakterfastsettingen og/eller formelle feil ved eksamen .

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi .

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Søknad om tilrettelagt skoleeksamen sende sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, søknad om tilrettelegging i andre typer eksamen sendes til emneeier/institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info