Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arbeidslivet er den viktigste arena for fordeling av goder i samfunnet og dette emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på hvordan sosial ulikhet skapes og opprettholdes. Ulikhet knyttet til kjønn og etnisitet er i fokus. Vi skal drøfte strukturelle teorier om status,
klasser og lag. Vi skal drøfte hvor dekkende perspektivet om det post-industrielle samfunn er, og hvilken betydning globalisering har. Vi skal også se nærmere på arbeidsgiveres rolle, og begreper som seleksjon og diskriminering blir drøftet. Vi skal lese nyere forskning om endringer i betydningen av individuelle egenskaper, som utdanning og helse, for arbeid og inntekt. Vi skal gi en kort innforing i mobilitetsanalyse, for å se om Norge skiller seg fra andre land med hensyn til hvor åpent samfunnet er. Og vi vil drøfte endringer i hvordan arbeidslivets organisasjoner loser tvister og forhandler om lønn.

Programstudenter i sosiologi har mulighet til å ta en 20-studiepoengs versjon av emnet og skrive bacheloroppgave i stedet for å ta to spesialiseringsemner på 10 studiepoeng. Se SOS3103 – Bacheloroppgave: Ulikhet i utdanning og arbeidsmarked (nedlagt)

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Etter endt emne skal du:

  • ha innsikt i ulike sosiologiske og økonomiske perspektiver på arbeidsmarkedet, både strukturelle og neoklassiske.
  • ha innsikt i ulike perspektiver på sosial ulikhet, knyttet til til sammenhengen mellom etnisitet, utdanning og arbeid, og til sammenhenger mellom familiebakgrunn og utdanningsvalg.
  • ha innsikt i ulike måter å forstå kjønnsforskjeller i arbeidslivet.
  • ha kjennskap til de viktigste begrepene innen sosial mobilitetsanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er tilgjengelig for privatister. Se under vurdering og eksamen for nærmere informasjon om eksamensform for privatister.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SOS2001 – Nyere sosialteori.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling

Undervisning

10 dobbeltimer undervisning. 1 time individuell veiledning (inkludert veiledning og forberedelser).

Eksamen

3 timers skoleeksamen og emneoppgave (bearbeidet på grunnlag av kommentarer). Emneoppgaven karakterbedømmes bestått / ikke bestått. Den skriftlige skoleeksamenen (3 timer) karakterbedømmes A-F og blir den endelige tellende karakteren. Det blir kun gitt én samlet karakter for emnet. Sensur foreligger tre uker etter den siste av de to eksamenene. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås samme semester for at emne skal være bestått. Retningslinjer for emneoppgaven.
Karakterbeskrivelse for emneoppgaven

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen.

Privatister avlegger særskilt eksamen i form av 8 timers skoleeksamen. Privatister leverer ikke emneoppgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur skal foreligge innen tre uker fra eksamen, se også Universitets- og høgskoleloven §3-9

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Det undervises ikke i dette emnet høsten 2009

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info