Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og empirisk innføring i hva sosial ulikhet er, hvordan det skapes, opprettholdes og får konsekvenser for samfunnslivet. Teoretiske innfallsvinkler utdypes med bidrag fra nyere forskning på området.

Tematisk tar kurset utgangspunkt i klassebegrepet og klasseanalysen, og nærmer seg sosial ulikhet mellom etniske grupper og kjønn i relasjon til klasseproblematikk. Slik sett vil pensum gi et bredt empirisk bilde av sosial ulikhet. Vi stiller spørsmål om for eksempel hva som menes med samfunnsklasser, og hvordan klasseforskjeller "virker". Hvordan kan en beskrive og forstå ulikhet knyttet til etnisitet? Hvordan virker kjønnsforskjeller i forhold til klasse?

Sosial mobilitet og reproduksjon av sosial ulikhet er andre viktige tema i kurset. Dette omhandler spørsmål om ulikhetens stabilitet, og om hvordan og hvorfor sosiale posisjoner ofte "går i arv", slik at barn havner i lignende sosiale posisjoner som foreldrene sine. En teoretisk rød tråd i kurset er forholdet mellom ”objektive”, strukturelle, perspektiver og mer kulturelle perspektiver på ulikhet. I hvilken grad kan ulikhet forstås som økonomisk-materiell, og i hvilken grad er den symbolsk-kulturell, og hva er forholdet mellom det materielle og det kulturelle?

I arbeidslivet vil innsikt i hvordan samfunnets ulikhetsstrukturer utarter seg være av stor verdi i offentlig, så vel som privat sektor. Forståelse av ulikhet kan anvendes i en rekke arbeidssituasjoner slik som eksempelvis administrasjon, organisasjonsliv, samfunnsplanlegging, formidling eller utredning og analysearbeid.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • lære om årsaker til og konsekvenser av sosial ulikhet i moderne samfunn
 • tilegne deg konkret kunnskap om ulikhet i det norske samfunnet i dag
 • gjøre rede for sentrale teorier om sosial ulikhet
 • kjenne til sentrale faglige skillelinjer i forklaringer av sosial ulikhet

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne benytte relevante begreper, teorier og empiri i analyser av sosial ulikhet
 • kunne presentere dette i skriftlige arbeider og følge akademisk henvisningsskikk
 • kunne vurdere fremstillinger av sosial ulikhet i et faglig perspektiv

Generell kompetanse

Du skal:

 • kunne tenke analytisk om sosiale fenomener
 • oppøve evne til akademisk redelighet og faglig fremstilling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS2103 – Ulikhet i utdanning og arbeidsmarked (nedlagt)

Undervisning

 • Forelesninger

Eksamen

 • Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen bedømmes A-F.

Gjentak av eksamen

Eksamensformen er endret med virkning våren 2019. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge nåværende eksamensform.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelsen sendes ut i Inspera.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport som publiseres på programsidene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info