Dette emnet er nedlagt

SOS2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bytter navn til SOSGEO2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (nedlagt) fra og med høsten 2014.

Det norske arbeidslivets grunntrekk (arbeidslivets parter, organisering og styrkeforhold) belyses. Fleksibilisering i arbeidslivet, nye ledelsesfilosofier, medvirkning og deltakelse, samt ulike typer identiteter (kollektivdannelser og individualisering) er sentrale delemner som tas opp for å belyse maktforholdene i arbeidslivet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi et grunnlag for å belyse viktige trekk ved norsk arbeidsliv, og dernest hva som er de sentrale begreper og perspektiver for å forstå dagens arbeidslivsrelasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er tilgjengelig for privatister. Se under vurdering og eksamen for nærmere informasjon om eksamensform for privatister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOSGEO2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (nedlagt)

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

11 dobbeltimer forelesning samt tre dobbelttimer med seminar. Individuell veiledning (inkludert veiledning og forberedelser).

Studentene blir delt inn i seminarer på første forelesning. Det skal skrives en midtveisoppgave i seminarene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

6 timers skoleeksamen og semesteroppgave (bearbeidet på grunnlag av kommentarer). Semesteroppgaven karakterbedømmes bestått / ikke bestått. Den skriftlige skoleeksamenen (6 timer) karakterbedømmes A-F og blir den endelige tellende karakteren. Det blir kun gitt én samlet karakter for emnet. Sensur foreligger tre uker etter den siste av de to eksamenene. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås samme semester for at emne skal være bestått. Retningslinjer for emneoppgaven.

Karakterbeskrivelse for emneoppgaven

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen. Begge deler må bestås.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges. For retningslinjer på referansebruk, se: Innleveringsoppgaver og kildebruk og Litt om skriving av oppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi .

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Hvis du ikke har norsk som morsmål har du lov til å bruke ordbok. Ordboken må leveres til eksamenskonsulenten for kontroll senest tre dager før eksamensdato.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2011

Høst 2009

Høst 2007

Eksamen

Høst 2011

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info