Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg anledning til å fordype deg innen et forskningsfelt i sosiologien der Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) ikke tilbyr undervisning. Du arbeider med å danne deg oversikt over og velge ut relevant litteratur innenfor et avgrenset temaområde (teoretisk eller empirisk) som du selv velger. Gjennom arbeidet med en emneoppgaven får du også mulighet til å anvende litteraturen i analysen av aktuelle temaer i samfunnslivet eller i den fagteoretiske diskusjonen.

Du må velge ut minimum 800 sider litteratur innenfor fordypningsområdet. Denne litteraturen skal til sammen gi en oversikt over og representere bredden innenfor det valgte området. Elementære fremstillinger skal ikke inngå som en del av pensum. Pensum kan heller ikke overlappe med litteratur på emner som du har tatt tidligere. Du må dessuten unngå vesentlig overlapp med pensum på fordypningsemnene ISS alt tilbyr.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg kunnskap om et forskningsfelt du ønsker å fordype deg i. Du skal demonstrere oversikt og analytiske ferdigheter i tilknytning til ditt valgte fordypningsområde.

Du skal jobbe selvstendig med å sette sammen en pensumliste som gir et godt innblikk i ulike perspektiver på forskningsfeltet du har valgt. Litteraturen skal du anvende i arbeidet med en emneoppgave der du selv velger nærmere tema og problemstilling. Emnet kan brukes til å utforske tema du er interessert i å arbeide videre med når du begynner å skrive masteroppgave, men dette er ikke et krav.

Du får trening i å bruke søkemotorer som Oria og andre databaser til å velge ut litteratur som er relevant for ditt fordypningsområde og temaet for emneoppgaven. Du lærer å se ulike former for litteratur i sammenheng. Denne evnen til å orientere deg i, samt finne fram til aktuelle kunnskap vil være relevant i mange typer jobber, både innenfor forskning, utredning, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning, journalistikk og undervisning.

Kunnskap

Du får kunnskap om:

 • de sentrale bidragene og sosiologiske perspektivene på et selvvalgt forskningsfelt innenfor sosiologien.

Ferdigheter

Du vil lære:

 • å utvikle en interessant og relevant problemstilling innenfor et tema du selv har valgt
 • å anvende og forholde deg kritisk til viktige perspektiver og begreper fra forskningsdebatten i selvstendige drøftinger og analyser.
 • å anvende søkedatabaser og andre metoder til å finne fram til relevant litteratur på et fagfelt.
 • å sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte gjennom både muntlig og skriftlig presentasjon.

Generell kompetanse

Du forbedrer din evne til å:

 • sette deg inn i nye fagområder og gjøre bruk av eksisterende kunnskap for å besvare problemstillinger
 • skrive tekster som både reflekterer kunnskap om eksisterende forskning og selvstendig anvendelse av denne forskningen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er et valgfritt spesialiseringsemne i masterprogrammet i sosiologi. Emnet er ikke åpent for andre studenter. Det er ikke mulig å være hospitant på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i sosiologi eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Ved gjenbruk av tekst produsert i dette emnet må studenter sette seg inn i reglene for kildebruk og referanser. Dette er særdeles aktuelt i arbeidet med prosjektskissen og masteroppgaven.

Undervisning

Det gis ingen forelesninger i emnet, men det arrangeres et orienteringsmøte og to obligatoriske samlinger. Fordi emnet krever selvstendig arbeid med utvikling av pensumliste forventes det at du starter arbeidet med dette emnet tidligere enn det som forventes på de ordinære temaspesialiseringsemnene.

På orienteringsmøtet presenteres emnet og det gis generell veiledning om utvikling av individuelle pensumlister. Du får også informasjon om Universitetsbibliotekets tjenester.

På den første obligatoriske samlingen forventes det at studentene møter forberedt med et klart tema og idé for emneoppgaven og en rudimentær skisse til pensumliste. På denne samlingen jobber dere med å utvikle gode problemstillinger og opplegg for oppgaven.

Pensumliste, en kortfattet begrunnelse for utvalget av litteratur til pensumlisten og problemstilling må godkjennes av emneansvarlig medio mars. Du vil få tilbakemelding innen en uke, eventuelt med en frist på to uker for å gjøre forandringer. Litteraturen på pensumlisten skal være relevant for og anvendes aktivt i emneoppgaven. Litteraturen som velges ut skal i hovedsak skille seg fra litteraturen på andre emner som tilbys i sosiologi. Litteraturlisten kan inneholde artikler eller bokutdrag fra tilgrensende fag og felt, men hovedtyngden skal være sosiologisk faglitteratur.

På den siste samlingen presenterer studentene emneoppgavene sine muntlig. Samlingen tar form av en mini-konferanse der alle deltakerne skal presentere sine arbeider for hverandre i form av 10-15 minutters presentasjoner og deretter svare på korte spørsmål og kommentarer fra medstudenter og lærere. Presentasjonen må være godkjent for å få levere emneoppgaven.

Det gis ikke individuell veiledning på emnet, men emneansvarlig kan gi råd om relevante strategier for informasjonsinnhenting.

Arbeidskrav (obligatoriske aktiviteter)

 • Deltakelse på første samling
 • Innlevering av pensumliste, en kortfattet begrunnelse for sammensetningen av pensumlisten og tentativ problemstilling.
  • Pensumliste, en kortfattet begrunnelse for sammensetningen av pensumlisten og tentativ problemstilling må være godkjent for at du skal kunne delta på andre samling. Se semestersiden for nærmere informasjon om frister.
 • Deltakelse på andre samling med muntlig presentasjon av oppgave.
  • Presentasjonen skal vare i ca. 10 minutter. Det forventes at du deltar på alle deltakernes presentasjoner og bidrar med kommentarer og spørsmål, og hver deltaker vil få i oppgave å kommentere én annen presentasjon. Se semestersiden for nærmer informasjon om tidspunkt.

Emneansvarlig godkjenner litteraturliste og begrunnelse, problemstilling, presentasjon og deltakelse på andre samling.

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig i ett semester.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Du skal skrive en oppgave basert på en egendefinert problemstilling. Oppgaven skal ta utgangspunkt i den valgte litteraturen.

Den godkjente litteraturlisten skal leveres som vedlegg til oppgaven, i tillegg til vanlig referanseliste.

Du må ha fått godkjent all obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du ber om begrunnelse for eksamen i Studentweb. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner mer informasjon om evalueringer av emnet på siden for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk