Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i teori og nyere empirisk forskning om familie og livsløp.

Det har skjedd store endringer i menneskers livsløp de siste tiårene:

 • Menn deltar i større grad hjemme
 • Kvinner har høy yrkesaktivitet
 • Ekteskap og fødsler har blitt forskjøvet i hele den vestlige verden
 • I stadig flere land er samboerskap den dominerende samlivsform blant unge
 • Forekomsten av samlivsbrudd har økt

Emnet tar opp spørsmål omkring innholdet i disse endringene, deres årsaker og konsekvenser. Betydningen av institusjonelle rammer, for eksempel velferdsstatsordninger som former valg av livsløp og hverdagens organisering, vil også bli omtalt. Emnet dekker følgelig de første delene av livsløpet, og i liten grad alderdom.

Hva lærer du?

Kunnskap

Studentene skal:

 • ha kunnskap om grunnleggende begreper om familie og livsløp
 • kjenne utviklingen i familiestruktur i etterkrigstiden
 • ha kunnskap om hvordan husholdninger dannes, oppløses og organiseres
 • kunne redegjøre for hvordan institusjoner former valg i familie- og arbeidsliv

Ferdigheter

Studentene lærer å:

 • koble teorier om familie og kjønn med relevant empiri
 • kontekstualisere empiriske studier med problemstillinger om familie og livsløp
 • vurdere forskningsopplegg for problemstillinger innen familie- og livsløp
 • orientere seg i den internasjonale forskningslitteraturen om familie og livsløp

Generell kompetanser

Etter endt kurs skal studenter ha

 • oppøvd et nyansert, kritisk blikk på problemstillinger om familie og livsløp
 • forbedret evnen til å vurdere eksisterende forskning innen feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er et valgfritt spesialiseringsemne i masterprogrammet i sosiologi. Emnet er også åpent for masterstudenter på lektorprogrammet samt masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus dersom det er ledige plasser på emnet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og studentaktivitet som kombineres. 1 time individuell veiledning, inkludert veiledning og forberedelser, per student i forbindelse med oppgaveskriving.

Eksamen

Eksamensform: Skoleeksamen (1-time) og emneoppgave som begges vurderes etter karakterskalaen A-F.

Emneoppgaven vektes 2/3 og skoleeksamen 1/3 i endelig karaktersetting. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås samme semester. Ved stryk eller gjentak av eksamen må begge delvurderinger tas opp.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved studiekonsulent for sosiologi senest to uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Skoleeksamen

Emneoppgave.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet undervises i utgangspunktet hver vår, men har et lite opphold våren 2019.

Eksamen

Det avholdes eksamen i emnet i utgangspunktet hver vår, men har et lite opphold våren 2019 og 2020.

Undervisningsspråk

Norsk