PSY1900 – Organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys ikke høsten 2016

Emnet gir grunnleggende innføring i organisasjonsarbeid tilpasset studentpolitisk og studentsosial virksomhet ved UiO. Emnet vektlegger sentrale tema i den norske arbeidslivsmodellen og inkluderer aktuelt norsk lov- og avtaleverk, internasjonale forskningsresultat og arbeidslivets egne strategier for fremtidig utvikling. Hovedfokus er å gi studenter uten tidligere bakgrunn I arbeids- og organisasjonspsykologi kunnskap, forståelse og ferdigheter i organisasjonspsykologiske tema.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Du skal kunne:

 • Gi en beskrivelse av sentrale prinsipper i den norske arbeidslivsmodellen.
 • Drøfte sentrale faktorer kjennetegner friske og kreative organisasjoner.
 • Vurdere ulike modeller for motivasjon og velvære på arbeidsplassen, med vekt på medvikriningsprosesser og studentrepresentasjon.
 • Ha innblikk i modeller som omtaler belastninger og stress blant studenter og påregnelige belastninger som studentrepresentant.
 • Kunne beskrive konflikter og ha forståelse for hvordan kommunikasjonsformer kan dempe konfliktnivåer.
 • Kunne fremstille drivkreftene i konflikteskalering.
 • Kunne drøfte metoder for å kartlegge læringsmiljøet for studentene.

Ferdighetsmål:
Du skal kunne:

 • Delta i gruppeaktiviteter og gi en muntlig fremstilling av metoder for å kartlegge problemstillinger blant studenter ved UiO.
 • Gi en muntlig fremstilling av sentrale forhold som må vurderes ved representasjon av studentenes interesser i den norske arbeidslivsmodellen.
 • Reflektere omkring forholdet mellom norsk arbeidslivslovgivning, internasjonal arbeidslivsforskning og UiOs egne strategier for videre utvikling av studentrepresentasjon.

Generell kompetanse:
Du skal:

 • Være i stand til å forstå hvorledes studentenes interesser kan ivaretas ved universitets videre utvikling både i forhold til dagens arbeidsliv og i forhold til en langvarig historisk utvikling.
 • Være i stand til å delta i gruppediskusjoner som omhandler et utvalg av sentrale tema i moderne organisasjonsliv.
 • Være i stand til å lese kritisk (herunder fagbøker, offentlige utredninger og rapporter) og tenke selvstendig omkring utvikling av forskjellige tema i norsk arbeidsliv.
 • Ha forståelse for betydningen av faktorer knyttet til enkeltindividet, grupper, ledelse, organisasjon og samfunn for endringsbetingelser i norsk arbeidsliv og studentrepresentasjon.
 • Kunne gi muntlig fremstilling av reflekterte synspunkter i forhold til faktorer av betydning for studentrepresentasjon.
 • Kunne gi muntlig fremstilling av styrker, svakheter, muligheter og trusler ved studentrepresentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen er fordelt på ni samlinger på 3 timer og 45 minutt. Hver samling består av en forelesning etterfulgt av gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Samlingen avsluttes med evaluering av samlingen. Den niende og siste samlingen er en kombinasjon av eksamensforberedelse og gjennomføring av eksamen.

Eksamen

Vurderingen består av en 4-timers muntlig prøve. Studentene fordeles på grupper som fremstiller løsning av en oppgave som har vært kjent en uke i forkant av selve eksamensdagen. Hver enkelt gruppe fremstiller sin besvarelse. Gruppene som ikke presenterer det enkelte bidrag fungerer som tilhørere med spørsmål: ex. auditoro-funksjon, dvs at tilhørerne skal stille forberedte spørsmål til eksamensgruppa. Alle gruppene skal presentere eksamensbesvarelsen. Eksamenskarakter i form av bestått/ikke bestått for hele gruppen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Kandidatene har anledning til å benytte arbeidsmiljøloven (AML) under eksamen. Lovteksten (kapitel 1 - 4) deles ut i eksamenslokalet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys ikke høst 2016

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info