Dette emnet er nedlagt

PSY3390 – Bacheloroppgave i bedømmings- og beslutningspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en videreføring i moderne bedømmings- og beslutningspsykologi med øvelse i forskningsorientert oppgaveskriving. Emnet er innholdsmessig en utdypning/videreføring av emnet PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi. Du skriver en selvvalgt seminaroppgave og får veiledning i gruppe om valg av tema for oppgaven, oppgaveskriving og litteratur. Tittel- og litteraturvalg må godkjennes av veileder.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

Emnet skal gi utvidet kjennskap til moderne bedømmings- og beslutningspsykologi generelt, samt en dypere forståelse av ett (selvvalgt) område innenfor denne delen av psykologifaget.

Ferdighetsmål:

  • Gi (bedre) kjennskap til litteratursøk og kritisk kildebruk
  • Gjøre studentene (bedre) i stand til forskningsorientert oppgaveskriving

Holdningsmål:

  • (Økt) forståelse for kritisk, vitenskapelig tenkning

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Emnet er som hovedregel forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i psykologi. Studenter må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Programstudenter ved andre bachelorprogram på SV-fakultetet kan søke om opptak dersom de fyller forkunnskapskravene, se nedenfor. En individuell vurdering, kapasitetshensyn og de generelle rangeringsreglene vil bli lagt til grunn i vurderingen av søkeren. Denne gruppen søkere må sende individuell søknad til Psykologisk institutt innen 7. desember. De trenger ikke å melde seg opp til emnet gjennom Studweb. Denne ordningen er en prøveordning.

Studenter kan avlegge eksamen i maksimalt to emner på 3000-nivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi må være bestått før oppmelding til dette emnet. I tillegg gjennomført eller oppmeldt til et PSY2000-emne.

Anbefalte forkunnskaper

Dersom du tar dette emnet som del av bachelorprogrammet i psykologi anbefales det at du tar emnet PSY2010 – Forskningsmetode II (nedlagt) semesteret før.

Undervisning

Obligatorisk seminarundervisning 2 timer per uke i 6 uker, i tillegg til 4 timer individuell veiledning. På seminarene diskuteres oppgaver og oppgaveutkast. Det er obligatorisk oppmøte 4 av 6 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av 20 sider selvvalgt seminaroppgave. Fremstilling til eksamen er avhengig av deltakelse på seminaret. Vurdering baserer seg på gjennomført obligatorisk aktivitet og innlevering av 20 siders semesteroppgave. Det er mulig å levere inn en tidligere benyttet og forbedret semesteroppgave for ny vurdering. Se retningslinjer for forbedring av eksamen.

 

Retningslinjer for forbedring av eksamen på PSY3000-nivå

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §6.4 i Forskriften om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Studentene plikter å gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for akademiske arbeider og følge disse. I forbindelse med innleveringer av selvstendige arbeider må studenten oppgi alle kilder som er benyttet og levere et egenmeldingsskjema hvor det bekreftes at oppgaven ikke har vært levert tidligere ved et annet institutt, universitet eller høyskole innenlands eller utenlands. Brudd på disse bestemmelsene kan regnes som fusk og føre til annullering av eksamen og evt. utestengning fra UiO i inntil to semestre.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervist siste gang våren 2008.

Eksamen

Emnet er slått sammen med PSY3391. Dersom du ønsker å levere eksamen i PSY3390 må du melde deg til undervisning-/eksamen i PSY3391.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info