Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal lære deg om sentrale sosialpsykologiske teorier og modeller. Disse inkluderer sosial-kognitiv læringsteori og sosialkognitive modeller for prediksjon av helseatferd; sosial identitet- og selvkategoriserings-teori; kognitiv dissonansteori; selvpersepsjonsteori; teorien om planlagt atferd og diskurspsykologi.

Teoriene/modellene relateres til atferdsforskning ved å fokusere på temaer som normer, holdninger, kontroll, resultat- og mestringsforventninger, sosial påvirkning, sosial identitet, implementeringsintensjoner, selvbilde, stereotypier, fordommer, stempling og attribusjon. Atferd som fokuseres er slike som forskningsbaserte forebyggingskampanjer oftest er rettet mot, dvs. rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking, risikosex, kosthold.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:
• Få oversikt over sentrale teorier/modeller og empiri innen anvendt sosialpsykologi, helserelatert atferdsforskning og forskningsbasert forebygging.
• Lære hvordan teori og empiri kan anvendes.
• Lære ulike teoriers forståelse av noen sentrale begreper som holdninger, fordommer og attribusjon.
• Lære faglig anvendelse av sosialpsykologi som i første rekke er å basere tiltak og annen utøvelse av faget på anerkjente sosialpsykologiske teorier/modeller og empiri av forsvarlig kvalitet.

Ferdighetsmål

Du skal:
• Få økt kunnskap om å undervise og om å holde foredrag.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på master- og profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi

Undervisning

Det er obligatorisk å holde sin egen miniforelesning og å være tilhører på minst 5 andre miniforelesninger. Grupper på fire og fire studenter holder hver sin 2-timers forelesning. Det gis en times veiledning og en times tilbakemelding av lærer til hver gruppe. Avhengig av antall studenter blir det ca. 24 timer med slike forelesninger totalt.

Miniforelesningene tas opp på video. Gruppen på fire studenter skal møtes og samarbeide om å analysere videoen.

18 timer vanlig forelesning gitt av lærere.
2 timer orientering om APA-standarden.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semestre

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

I tillegg til å få godkjent obligatorisk aktivitet skal det leveres en skriftlig oppgitt hjemmeoppgave. Den går over fem dager. Referanser i teksten og referanselisten skal følge APA-formatet. Oppgaven skal være på minst 3500 ord, maks 4000 ord (tilsvarer ca 10 sider), skriv antall ord på forsiden. Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste. Bruk 1,5 i linjeavstand, 2,5 cm marger og fontstørrelse 12.

Vi gjør oppmerksom på at tekstgjenkjenningsprogrammet ePhorus kan bli brukt ved innlevering av hjemmeeksamen på Psykologisk institutt. Se mer om innleveringsoppgaver og kildebruk

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Det gis ikke veiledning i tilknytning til hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter. Alternativt kan man på samme grunnlag søke om utsatt frist på innlevering.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk