Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over sosialkognitive modeller som sosial-kognitiv læringsteori, health action process approach (HAPA) og theory of planned behaviour (TPB) og setter disse i sammenheng med endring av vaner og helserelatert atferd. Sentrale sosialpsykologiske begreper som holdninger, normer, mestring, forventninger, implementeringsintensjoner og viljestyrke knyttes til motivasjonsoppbygging, atferdspåvirkning og forebyggingskampanjer. Emnet viser hvordan sosialpsykologien kan bidra under utvikling av intervensjoner via analyser av atferd og medierende variabler, og til å forstå hele prosessen fra forebyggingstiltak planlegges til de implementeres og evalueres. Anvendelse av sosialpsykologi illustreres blant annet via empiriske studier av forebyggingskampanjer rettet mot rusmisbruk, røyking og overvekt. Anvendt sosialpsykologi forutsetter at grunnleggende sosialpsykologi fra PSYC1204 – Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (nedlagt) er kjent.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne redegjøre for…:

 • …sosialpsykologiske teorier, modeller, begreper og empiri som er sentrale i helserelatert atferdsforskning.
 • …forskningsbasert forebygging og betydningen av ulike mediatorer og moderatorer for å optimalisere tiltaks effekter.
 • …hvordan økologisk validitet evalueres når tiltak implementeres av andre enn programutviklerne.
 • …anvendelse av faget, i.e. å basere tiltak og annen utøvelse av sosialpsykologi på teorier/modeller og empiri av forsvarlig kvalitet, samt å videreutvikle kritisk vitenskapelig tenkning.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Undervise og holde foredrag selv over et oppgitt tema. Formøte før- og tilbakemelding etter din miniforelesning og videogjennomgang i din refleksjonsgruppe har som mål å hjelpe deg til å bli en bedre underviser og foredragsholder.
 • Identifisere pedagogisk gode og mindre gode sekvenser i gruppefremlegg.
 • Utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende tiltak rettet mot å endre helserelaterte vaner, atferd og/eller holdninger, vist gjennom en fem dagers hjemmeoppgave.

Generell kompetanse
Du skal:

 • Kunne anvende og formidle forskningsbasert kunnskap fra sosialpsykologisk teori og empiri på en faglig balansert måte.
 • Utvikle en reflektert holdning til å se realistisk på muligheter og begrensninger i forebyggende arbeid.
 • Bli klar over utfordringer og problemer som oppstår når forskerstyrte vellykkede programmer skal implementeres i stor skala – problemet med økologisk validitet.
 • Utvikle en etisk bevissthet om forebygging. Hvor grensene går for hva som er moralsk forsvarlig påvirkning og når belastningene kan bli for store i våre forsøk på å bedre helseatferd.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, 3, og 4.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSY4103 – Anvendt Sosialpsykologi (nedlagt)

Undervisning

Det er obligatorisk å holde sin egen miniforelesning og å være tilhører på minst 50 prosent av de andre miniforelesningene.

Undervisningen består dels av vanlige forelesninger, og dels av såkalte miniforelesninger der dere i grupper på 4-5 studenter får ansvar for en forelesning, som tas opp på video. Gruppen får veiledning før og tilbakemelding etter forelesningen av lærer. Videre gjennomfører hver studentgruppe på egenhånd et to-timers refleksjonsmøte med gjennomgang av sin video for å finne to pedagogisk gode og en mindre bra sekvens (dere må avtale tid og booke rom til dette refleksjonsmøte selv).

Ca. 22 timer undervisning (inkludert innføring i å holde miniforelesning) gitt av lærere.

Studentene melder seg opp til miniforelesningsgrupper i Canvas, og ikke i Studentweb.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer være godkjent. Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5-dagers hjemmeoppgave.

Eksamen er en fem-dagers hjemmeoppgave der oppgaven typisk ber deg utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende eller holdningsskapende tiltak. Hensikten er at du gjennom å besvare oppgaven skal få egen erfaring med å anvende sosialpsykologien.

Referanser i teksten og referanselisten skal følge APA-formatet. Oppgaven skal være på minst 3500 ord, maks 4000 ord (tilsvarer ca 10 sider), skriv antall ord på forsiden. Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste. Bruk 1,5 i linjeavstand, 2,5 cm marger og fontstørrelse 12.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det gis ikke veiledning i tilknytning til hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Søk om begrunnelse via StudentWeb.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervises siste gang høsten 2020.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang våren 2021.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info