PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet gir en fordypning i identitet, kultur og kritisk psykologi.

Gjennom forståelseskategoriene identitet, kultur og kritikk vil kandidatene lære om hvordan psykologisk perspektiv kan anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon, nasjonalitet og etniske konflikt og kjønns- og identitetspolitikk.

Samtidig vektlegges det at å bruke psykologisk kunnskap på aktuelle samfunnsutfordringer aldri er uproblematisk, noe som reflekteres i dette emnet gjennom en trening og oppmuntring i selvrefleksiv tenkning om både egne og andres dominerende forestillinger.

Sentrale komponenter vil være:

  • Hvordan kan vi best forstå fenomen som kultur, identitet og kritikk?
  • Å undersøke kulturelle og kritiske tilnærminger i psykologi
  • Å utforske hvordan psykologi kan anvendes for å forstå noen av det moderne samfunnets mest omstridte spørsmål som innvandring, nasjonalitet, etniske konflikter, miljøutfordringer, kjønn og identitetspolitikk
  • Kritisk og selvrefleksiv tenkning om dominerende ideer om kultur, identitet og kjønn, inkludert psykologiens egne forestillinger

Hva lærer du?

Målet med dette kurset er å sette studentene i stand til å engasjere seg kritisk med sentrale spørsmål knyttet til samspillet individ—samfunn i moderne samfunn. Forståelser utviklet gjennom kurset vil være basert på dagens teori og forskning innenfor psykologi samt andre samfunnsfag.

Kurset tar sikte på å forberede studentene for forskning innenfor dette feltet av psykologi og å gi dem betydelig bakgrunnskunnskap for å arbeide i en posttradisjonell flerkulturell verden.

Kurset er en forberedelse til den andre semester innenfor "Kultur- og samfunnspsykologi" fordypningsretningen, hvor studentene vil få mulighet til å engasjere seg i en flerkulturell ungdomsorganisasjon, og designe kvalitative og/eller kvantitative undersøkelser av kulturelt relevante spørsmål.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter som ønsker å ta et studieløp i fordypingen i kultur- og samfunnspsykologi, og valgfritt for studenter på de andre fordypningsretningene i Studieretning for helse, utvikling og samfunn.

Studenter fra andre masterprogram ved Universitetet i Oslo eller ERASMUS-studenter kan bli tatt opp til dette emnet ved individuell søknad til instituttet. Søknaden må inneholde en bekreftelse fra ditt studieprogram at emnet kan være en del av graden din.

 

Undervisning

Undervisningen består av seminarer og forelesninger. Det vil være 22 timer forelesninger og 10 timer seminarer.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på emnet. Studentene rådes imidlertid på det sterkeste til å møte og delta aktivt på alle forelesninger og seminarer for slik å sikre seg og sine medstudenter best mulig læringsutbytte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Til eksamen gis en skriftlig hjemmeoppgave med frist to uker for innlevering.

Besvarelsen skal være på minimum 3000 ord.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk