PSYC1203 – Psykologi og vitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en første innføring i vitenskapsteori og vitenskapelig tenkning generelt og ta opp noen grunnlagsproblemer som er særlig relevante for psykologi, slik som forholdet mellom dagliglivets og fagpsykologiens begreper og teorier; forholdet mellom psykologisk forskning og praktiske anvendelser, forskjellen på vitenskap og pseudovitenskap. Videre er en sentral målsetting med emnet å gi en økt innsikt i psykologiens grunnleggende kulturelle, historiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Gjøre rede for sentrale vitenskapelige grunnproblemer (hypotesetesting, generalisering, årsaksforklaringer, forhold mellom data og teori).
  • Identifisere den vitenskapelige statusen til ulike typer psykologiske data og psykologiske begreper.
  • Diskutere elementær forskning i psykologi.
  • Gjøre rede for grunnleggende vitenskapelige verdier (åpenhet, rasjonalitet, betydningen av å skille mellom kunnskaper og meninger).
  • Gjøre rede for hvordan grunnleggende kulturelle, historiske, sosioøkonomiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger påvirker utviklingen av teori og empiri innenfor faget og former fagets ulike praksiser.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Tenke kritisk og reflektere omkring psykologiske problemstillinger.
  • Identifisere og vurdere psykologiske antagelser og påstander slik de for eksempel fremsettes i media.
  • Drøfte berettiget og uberettiget kritikk mot psykologisk forskning og praksis.
  • Identifisere og reflektere kritisk om historiske, kulturelle og politiske forhold som kan påvirke psykologiske teorier og kunnskap.

Generell kompetanse

Emnet vil gi deg kompetanse til å vurdere om psykologiske påstander tilfredsstiller grunnleggende krav til vitenskapelighet, og drøfte sentrale metodologiske utfordringer innen fagpsykologien. Emnet vil utvide din forståelse av psykologien som kontekstavhengig slik at du bedre kan identifisere hvordan psykologisk kunnskap og teknikker både kan brukes og misbrukes av ulike samfunnsaktører og interesser.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke (12 timer) og lærerledet seminarundervisning (6 timer).

Emnet inneholder ingen obligatoriske aktiviteter.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeoppgave i gruppe. Hjemmeoppgaven skrives i grupper på 2-3 studenter.

Hjemmeoppgaven kan ta form av en kort rapport om populæroppfatninger av et psykologisk begrep (intelligens, vilje, intuisjon) sammenlignet med fagpsykologisk bruk av disse begrepene; diskusjon av psykologiske undersøkelser eller påstander fremsatt i media; pseudovitenskapelig og eller populærvitenskapelig psykologi; vanlig kritikk mot psykologiske undersøkelser og lignende.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Er du for syk til å skrive oppgave i de nærmeste dagene/uken før innleveringsfrist, kan du søke om utsatt innleveringsfrist. Legeerklæring kreves. Ellers må man vente til neste ordinære eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info