PSYC1204 – Innføring i sosial - og personlighets­psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av to deler: sosialpsykologi og personlighetspsykologi. To tredjedeler av emnet gir en innføring i sosialpsykologi ved å gjennomgå sosial tenkning, sosial påvirkning og sosiale relasjoner. Den siste tredjedelen av emnet omhandler moderne personlighetspsykologi med fokus på trekkteori, samt psykobiologisk- og sosiokulturell teori.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sosial- og personlighetspsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater
 • Forstå hvordan sosial- og personlighetspsykologiske fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre
 • Kjenne til anvendelser av sosial- og personlighetspsykologi innen utvalgte områder
 • Respektere og forstå de grunnleggende sosiale og kulturelle kreftene som påvirker mennesker
 • Erkjenne at individuell variasjon er et allment biologisk og psykologisk fenomen med fundamentale etiske implikasjoner
 • Forstå betydningen av å tilnærme seg sosialpsykologiske fenomener med utgangspunkt i vitenskapelige verdier som etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen
 • Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor sosial- og personlighetspsykologi
 • Gi og ta imot tilbakemelding på bakrunn av skriftlig arbeid i seminargruppene

Generell kompetanse
Du skal:

 • Utvikle en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte
 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sosial- og personlighetspsykologiske fagfeltet

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter som går på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er en del av et fast studieløp på profesjonsprogrammet i psykologi.

Overlappende emner

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke (15 dobbeltimer) og 7 dobbeltimer med oppgaveseminarer. Både forelesningene og seminarene er frivillige.

I tillegg har kurset et obligatorisk arbeidskrav der studentene må delta 3 timer i empiriske studier for å lære hva empiriske studier innebærer og hvordan det oppleves å være deltager. Alle aktiviteter knyttet til det obligatoriske arbeidskravet kan gjennomføres via internett dersom det er nødvendig. Dersom en student ikke ønsker å delta i forskningsstudier, kan man levere inn en oppgave som tilsvarer samme arbeidsmengde. Detaljene rundt tilgjengelige studier (web-baserte eller i lab), alternative oppgaver og frister er tilgjengelige i Canvas. For å få tilgang til de tilgjengelige studiene vil alle få tilsendt brukernavn og passord før uke 6 i vårsemesteret og uke 36 i høstsemesteret.

For å kunne fremstille seg til eksamen, må obligatorisk aktivitet være godkjent. Det vil si at dere vil få eksamensmeldingen trukket dersom dere ikke har fått godkjent den obligatoriske aktiviteten.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig så lenge emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Emnet er en del av et fast løp på profesjonsprogrammet i psykologi.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

 

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Muligheten til å besvare på engelsk gjelder kun på emnene som samkjøres med bacheloremner. Senere i studieløpet forutsettes det at norskkunnskapene er god nok til at eksamensoppgavene besvares på norsk (alternativt svensk eller dansk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

PSYC1204 skal utfases. Det vil bli arrangert eksamen i PSYC1204 for siste gang vår 2018, høst 2018 og vår 2019.

Bare studenter med godkjent obligatorisk aktivitet kan melde seg opp til eksamen vår 2019.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Siste semester det tilbys undervisning er høst 2018.

Eksamen

Vår og høst

Siste semester det tilbys eksamen er vår 2019.

Undervisningsspråk

Engelsk, dansk og norsk.