Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et innføringskurs i personlighetspsykologi og har som målsetting å gi studentene en grunnleggende forståelse av sentrale teorier og empiriske funn i personlighetspsykologien. Emnet skal formidle kunnskap om det komplekse samspillet mellom personlighet og intrapsykiske, biologiske, sosiale og kulturelle faktorer.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • gjøre rede for trekkteoretiske bidrag til personlighetspsykologien (inkludert trekk-taksonomier samt stabilitet og forandring i personlighetstrekk),
 • kjenne til grunnleggende begreper innenfor atferdsgenetikken og ha kjennskap til sentrale forskningsfunn vedrørende betydningen av arv og miljø for personlighetsegenskaper,
 • beskrive og diskutere det humanistiske perspektivet på personlighetspsykologien,
 • gjøre rede for samspillet mellom personlighet og kulturelle og sosiale faktorer,
 • forklare og diskutere teori og empiriske funn om kjønnsforskjeller i personlighet,
 • gjør rede for teori og empiriske funn om individuelle forskjeller i emosjoner og subjektiv velvære.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • anvende ulike perspektiver innenfor personlighetspsykologien i analyse og beskrivelse av et fenomen,
 • delta i diskusjon om personlighetspsykologisk teori og empiri,
 • demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor personlighetspsykologi.

 

Generell kompetanse
Du skal:

 • vise en utforskende og kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det personlighetspsykologiske fagfeltet,
 • vurdere hva som blir ansett som gyldig og ikke gyldig kunnskap innenfor (personlighets)psykologiske paradigmer. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

NB! Bachelorstudenter på 1. semester skal velge samme seminargruppe for emnene PSY1200, PSY1250 og PSY1050. Det betyr at dersom du velger "seminar 1" i PSY1200, skal du også velge "seminar 1" i PSY1250 og PSY1050. Som et ledd i å fremme integreringen av studenter på bachelorprogrammet ønsker vi at dere møter den samme studentgruppen gjennom seminarrekkene i disse fagene. Gruppene er satt opp slik at de ikke skal skape konflikt i timeplanen. For spørsmål om dette - ta kontakt med sv-info.

Forelesningsrekke (7 dobbelttimer), samt 5 dobbeltimer med  skrive- og diskusjonsseminarer.

Obligatorisk aktivitet

Emnet har obligatorisk arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Dette gjelder selv om du ikke følger et seminar.

 • På seminarene er det obligatorisk oppmøte 4 av 5 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.
 • Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb. Dersom du velger dette må du levere inn en oppgave som kompenserer for oppmøte på seminar. Oppgaven må bli vurdert bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om denne oppgaven vil bli lagt ut i Canvas. Vi anbefaler alle studenter å følge seminarundervisningen ettersom den gir viktig informasjon om hvordan avsluttende eksamen skal skrives. Studenter som velger å skrive oppgave (seminar 99) vil ikke få veiledning i forbindelse med oppgaveskrivingen. 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig de to neste semestrene emnet tilbys.

Se generelle retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Informasjon om bytte av seminargrupper


Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk