Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det biologiske, nevrokognitive og deskriptive grunnlaget for ulike psykiske lidelser. De mest alvorlige sinnslidelsene (schizofreni og stemningslidelser) er spesielt vektlagt. Psykofarmakologiske behandlingsformer ved psykiske lidelser gjennomgås med vekt på bruk, kliniske indikasjoner og bivirkninger.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for det biologiske og psykologiske grunnlaget for de mest alvorlige sinnslidelsene, særlig schizofreni og bipolare lidelser
 • Gjengi fenomenologien til tyngre psykopatologi
 • Gjenkjenne de viktigste medikamentene som brukes i behandlingen av ulike psykiske lidelser med særlig vekt på stemningslidelser og schizofreni
 • Gjøre rede for basale virkningsmekanismer ved medikamenter som brukes ved alvorlige psykiske lidelser
 • Skille muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling, kliniske indikasjoner og bivirkninger ved de ulike metodene

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Gjenkjenne symptomer og reaksjonsmåter ved utvalgte psykiske lidelser
 • Identifisere ulike undersøkelsesmetoder for å kartlegge symptomer, kognitiv fungering og generell funksjonssvikt.
 • Ha kjennskap til basale virkningsmekanismer og effekter av ulike psykofarmaka

Generell kompetanse
Du skal:

 • Ha kunnskap om biologiske aspekter og nevrokognitive funksjoner ved psykiske lidelser
 • Ha kunnskap om anvendelsen av somatiske behandlingsmetoder
 • Forstå muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1 og semester 2.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Det gis 29 timers forelesning i psykopatologi (psykiatri og psykofarmakologi). Det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesningene.

Eksamen

3-timers skriftlig skoleeksamen

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

PSYC2205 skal utfases. Det siste semester eksamen tilbys vil det være mulig å søke om utsatt eksamen dersom du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet legges ned. Undervises siste gang høsten 2019.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info