PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer spesielt på hva som kan bidra til å hemme eller fremme utvikling av psykiske vansker hos barn og unge. Vi bygger videre på kunnskapen du har fått i Utviklingspsykologi 1, og vektlegger teori og empiri med et utviklingspsykopatologisk perspektiv. Emnet introduserer ulike anvendte perspektiv og tilnærminger til barn og unges psykologiske utvikling. Organisering: Intensiv uke som inkluderer forelesninger, studentaktive oppgaver og øvelser.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

  • Forstå utviklingspsykologisk teori i praksis, inkludert modeller for utviklingsveier og endringsprosesser.
  • Forstå og beskrive hva risiko og risikomekanismer er og hvordan disse påvirker utviklingsprosesser knyttet til psykopatologi.
  • Gjøre rede for de viktigste mekanismene for utvikling av psykiske vansker (deriblant symptomer på angst, depresjon, antisosial atferd, mobbing) hos barn og unge
  • Ha kjennskap til ulike generelle intervensjonsprogrammer rettet mot barn og deres familier.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

  • Beskrive og forklare barns og ungdommers utviklingsveier til psykologiske vansker.
  • Formidle refleksjoner rundt utviklingspsykologisk kunnskap og metode ved hjelp av praktiske eksempler.
  • Beskrive, reflektere over og presentere ulike intervesjonstilnærminger til psykisk helse hos barn og unge.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

  • Anvende teoretisk og metodologisk viten for å evaluere utviklingspsykologisk forskning og intervensjon
  • Kommunisere om faglige problemstillinger innen utviklingspsykologi med andre fagfolk og allmennheten
  • Bygge broer mellom utviklingspsykologisk forskning og intervensjonspraksis

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Det blir gitt 25 timer undervisning i emnet. Emnet har fokus på høy studentaktivitet, hvor studentene i grupper skal arbeide med case og relevant praktisk kompetanse.

Eksamen

2-dagers individuell hjemmeeksamen hvor du skal svare på en gitt problemstilling.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk