PSYC2402 – Psykologisk testkurs

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i psykologisk testteori, med særlig vekt på Wechslers intelligenstest for voksne (WAIS-IV). Administrasjon, tolkningsprinsipper og anvendelse gjennomgås forut for gruppeøvelser hvor man trenes i å anvende testen på hverandre, samt benytte PC’basert skåringsprogram.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Gjøre rede for generelle prinsipper bak konstruksjon av tester, estimering av reliabilitet og vurdering av målingsvaliditet
  • Kjenne til prinsippene bak valg av referansegruppe og normering av tester
  • Beskrive ulike måter å konvertere råskårer om til standardiserte skårer, med tilhørende tolkning av disse
  • Vite om betydningen målingens standardfeil har for tolkning av testskårer
  • Kjenne til oppbygning av Wechslers intelligenstest for voksne

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Tolke testprofiler, både innen personer og mellom personer
  • Transformere om råskårer til standardiserte skårer
  • Administrere og tolke resultatene fra Wechslers intelligenstest for voksne

Generell kompetanse

Fullført emne vil gjøre deg i stand til å evaluere styrker og svakheter ved bruk av psykologiske tester, samt generell kompetanse i tolkning av skårer på psykologiske tester. I særlig grad vil dette være gjeldende for bruk av Wechslers intelligenstest for voksne.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi. Det er ikke mulig å ta emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1 og semester 2.

Undervisning

Det gis 12 timer forelesning over ulike aspekter innen psykologisk testeteori og IQ-testing, samt 4 timers obligatorisk gruppeøvelse i IQ-testing. Det er obligatorisk oppmøte til gruppeøvelsene.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skoleeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

PSYC2402 skal utfases. Det siste semester eksamen tilbys vil det være mulig å søke om utsatt eksamen dersom du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet legges ned. Undervisning siste gang våren 2019

Eksamen

Eksamen siste gang høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info