Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i hvordan lærings- og kommunikasjonsteori kan anvendes for å forstå fenomener i gjennom livsløpet. Det gis ulike perspektiver på hvordan sosiale lærings- og kommunikasjonssituasjoner kan forstås og analyseres.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

Du skal kunne:

 • Etablere forståelse for grunnprinsippene i vanlige lærings- og kommunikasjonsteoretiske tilnærminger.
 • Resonnere omkring hvordan atferdsteori og atferdsanalyse kan gi ideer til å re-arrangere betingelser i det naturlige miljø som kan bidra til ny læring.
 • Gjøre rede for ulike perspektiver på kommunikasjon og hvordan ulike kommunikasjonssituasjoner kan analyseres.
 • Forstå prinsippene som underligger effektiv formidling og god presentasjonsteknikk

Ferdighetsmål:

Du skal kunne:

 • Anvende ulike læringsmodeller som forklaringsprinsipper i dagliglivets situasjoner
 • Observere og prøve ut kjennetegn ved ulike former for kommunikasjon gjennom ulike typer av øvelser.
 • Presentere kunnskap på en hensiktmessig og mottakertilpasset måte.
 • Mestre gruppekommunikasjon og presentasjonsteknikk gjennom fremlegging av gruppeoppgave.

Generell kompetanse:

Du skal kunne:

 • Utvikle en reflektert holdning til hvordan psykologisk teori kan anvendes som grunnlag for analyse og intervensjon i spesifikke hendelser i dagliglivet.
 • Fremtre og formidle med profesjonell holdning som bygger på forskningsbasert kunnskap, samt fagspesifikke og allmenne verdier overfor pasienter, pårørende, fagpersoner og offentligheten
 • Evaluere egen og andres kommunikasjon og formidling ut fra gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet på en reflektert og kritisk måte..
 • Evaluere egen person i profesjonell sammenheng med hensyn til ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, og 3.

Undervisning

18 timer forelesninger, øvelser i plenum og presentasjon av gruppeoppgaver. Veiledningsdag med lærer til stede. 10 timer gruppearbeid uten lærer til stede.
Studentene skal delta i øvelser og eksperimenter som kan illustrere ulike sider ved kommunikasjon og læring. På slutten av kurset skal studentene presentere gruppeoppgaver innenfor dette temaet

Det er obligatorisk oppmøte på veiledningsdagen og gruppefremleggelsen. Til grunn for bestått ligger tilstedeværelse i dette, samt deltakelse på gruppearbeidet.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Muntlig gruppepresentasjon.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang våren 2020.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info